Hvad er Reach Out?

Psykiatrifonden og TrygFonden sætter mental sundhed og trivsel på dagsordenen. Sko­lebørns­un­der­sø­gel­sen fra 2010 viser, at 23% af piger og 17% af drenge mellem 11-15 år viser flere tegn på psykisk mi­striv­sel i deres daglige liv. Denne sociale ulighed i børn og unges mentale sundhed, ønsker projekt Reach Out at udligne.

Reach Out er en universel skolebaseret indsats til fremme af mental sundhed blandt elever fra 5.-9. klasse. Formålet med Reach Out er at klæde lærere på, så de kan styrke elevernes mentale sundhed og skabe gode klassemiljøer ved at fremme elevernes selvværd, relationer og handlekompetence til at fremme egen og andres mentale sundhed.

Indsatsen er målrettet både elever, deres lærere og forældre, der får viden om og redskaber til at styrke deres børns mentale sundhed.

Mental sundhed og kerneelementerne i Psykiatrifondens Trivselsforløb 

Mental sundhed handler om at opleve trivsel og om at kunne håndtere dagligdagens udfordringer samt at kunne indgå i fællesskaber med andre mennesker. Den mentale sundhed påvirker børn og unges forudsætninger for læring og evnen til at gennemføre et uddannelsesforløb. For at nå målet om at fremme ligheden i mental sundhed for børn- og unge, benytter projektet et forebyggende fokus, hvor der arbejdes med styrker, for derigennem at fremme handlekompetencer, relationer og selvværd hos elevgruppen. Læs mere om begrebet mental sundhed her!

 

undefined

Det primære redskab er Styrker

Der arbejdes med styrker, da der er evidens for, at styrkearbejde har en trivselsfremmende effekt og kan styrke relationer og øge handlekompetence. Styrkearbejdet har både umiddelbare og langsigtede trivselseffekter. 

Aktiviteter

Reach Out består af forskellige aktiviteter.

 • Udvikling af undervisningsforløb målrettet eleverne
 • Udvikling af trivslesforløb målrettet personalegrupper
 • Vidensopsamling om børn og unges oplevelser af mental sundhed
 • Fortalervirksomhed målrettet faglig og politisk praksis på børneområdet
 • Mobil sundhedsteknologi til fremme af elevers mentale sundhed


Forløb

Forløbet rummer både en elevdel og en lærerdel af ca. 8 mdr. varighed. Der er forskellige stop undervejs, og elevforløbet er progressivt opbygget. Her kan du se en oversigt over forløbet:

undefined

Succeskriterier på kort sigt

 • Elever og lærere får større praktisk viden om den mentale sundheds betydning for trivsel, sundhed og skolegang.
 • Elever og lærere oplever mulighed for at fremme mental sundhed hos sig selv og hinanden.

Succeskriterier på lidt længere sigt

 • Forbedring af elevers kompetencer til at mestre udfordringer og løse problemer.
 • Forbedre støtten i forhold til børn og unges mentale sundhed fra kammerater, skole og forældre
 • Bedre betingelser for og flere redskaber til at gennemføre tidlige trivselsfremmende indsatser på den enkelte skole.
 • Større opmærksomhed i samfundet på børn og unges mentale sundhed med udgangspunkt i, hvad børn og unge selv oplever er vigtigt i forhold til deres mentale sundhed.

Succeskriterier på lang sigt

 • Bedre mental sundhed blandt børn og unge i Danmark ved mindre social ulighed i børn og unges forudsætninger for mental sundhed. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden