Opbygning af trivsel

Når du som underviser eller anden fagperson i skolen gerne vil håndtere dine elevers mistrivsel, så er det en god idé sideløbende at arbejde opbyggende med elevernes trivsel. Fx ved at arbejde med at styrke elevernes relationer, selvværd og handlekompetence.

I Psykiatrifonden har vi gode erfaringer med, at arbejde systematisk og opbyggende med trivsel for derigennem at forebygge mistrivsel.

Optimisme som løftestang for trivsel

I Trivselsmålingen fra 2017 har forskerne bag målingen interesseret sig særligt for optimisme og har i den forbindelse dannet begrebet elevoptimisme. Det viser sig nemlig, at selvom en del af et optimistisk mindset er genetisk disponeret, så har skolen stor betydning for graden af oplevet elevoptimisme. Hvis elevens erfaringer med sig selv i skolen er, at det kan betale sig at gøre en indsats, at eleven tror på, at de selv kan bidrage med noget, og at skolen kan lære dem noget, så er både skolen og den enkelte elev langt i forhold til en positiv indvirkning på læring, udvikling og trivsel.

Sammenhængen mellem optimisme og trivsel

I dag har vi stærk dokumentation for;

  • At optimisme er grundlæggende vigtig for os alle
  • At vi ikke er lige disponerede for optimisme fra fødslen
  • Att vi kan fremme optimisme hos alle ved at indrette omgivelser og skabe undervisningsmiljøer, hvor man lærer at lykkes med tingene og derved danner optimistiske vaner.

Elevoptimisme og trivsel i skolen - Analyse af Den nationale trivselsmåling 2017’ af dansk center for undervisningsmiljø/DCUM - s. 17

Fokus på styrker opbygger trivsel

At arbejde med styrker har vist sig at være en konkret og let tilgængelig måde at arbejde med at opbygge både individuel, relationel og gruppeorienteret trivsel i skolen. Evalueringen af Psykiatrifondens fireårige projekt Reach Out har udmøntet sig i et digitalt og interaktivt læremiddel TRIV NU, som netop giver elever og lærere mulighed for at håndtere og opbygge trivsel med styrker.

Styrkearbejdet er også et redskab som er anvendeligt for dig, som ønsker at opbygge trivsel for den enkelte elev fx via støttende samtaler over en periode, hvor du gennem positiv feedback og observationer fremhæver fremtrædende styrker hos eleven. Det virker særligt befordrende for elevens selvværd og selvtillid at få denne positive, konkrete og konstruktive feedback fra dig som lærer.

TRIV NU - Psykiatrifondens læremiddel til at opbygge trivsel

TRIV NU består af 3 dele, hvor elever i mellemtrin og udskoling arbejder med at bruge og udforske 24 styrker. Arbejdet med styrkerne påvirker elevernes relationer, selvværd og trivselskompetence positivt. Elevernes arbejde med styrkerne gør det tydeligt, hvilke ressourcer de har, og hvordan de kan sætte deres styrker i spil i klassefællesskabet og i andre sociale sammenhænge. Styrkerne kan bruges som afsæt for at påvirke sin egen og andres trivsel i en positiv retning. TRIV NU’s digitale univers og trivselsfremmende redskaber gør det let at arbejde med trivsel i folkeskolens forskellige fag og aktiviteter.

Se mere på www.trivnu.dk.

Køb styrkekort og styrkeplakater her.

Det er mindst lige så vigtigt, at opbygge trivsel, som det er at håndtere mistrivsel. Når du som lærer investerer i trivsel, kan du medvirke til at forhindre, at nogle af dine elever når til at mistrives.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883