Bliv instruktør

Som uddannet instruktør kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk sygdom. Du vil bidrage til, at flere danskere får øgede handlemuligheder, når de møder et menneske i akut psykisk krise og at berøringsangsten ved psykisk sygdom formindskes. Samtidig tilskynder du til, at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har viden om eller interesse for psykisk sygdom og håndtering af psykiske kriser og som gerne vil være med til at udbrede kendskabet til psykisk førstehjælp.

Som Psykisk Førstehjælps-instruktør kan du afholde kurser som led i dit arbejde eller som privat udbyder.

Psykiatrifonden ansætter ikke instruktører, men tilbyder løbende støtte og annoncerer også alle dine kurser her på hjemmesiden. Som instruktør indgår du en samarbejds- og licensaftale med Psykiatrifonden.

Ansøg om at komme på instruktør-uddannelsen her.

Hvis du har spørgsmål vedrørende instruktøruddannelsen, er du velkommen til at kontakte Ditte Marie Madsen på dm@psykiatrifonden.dk.

 • Læs om uddannelsen

  Instruktøruddannelsen består af fire dage fordelt på to moduler med en til to ugers mellemrum, samt en vejledning i forbindelse med dit første Psykisk Førstehjælpskursus.

  Det første modul omhandler selve virket som instruktør i Psykisk Førstehjælp. På andet modul arbejdes med præsentationsopgaver, hvor du som instruktør skal fremlægge en del af kursusmaterialet for de øvrige deltagere. Præsentationsopgaverne har to formål; dels at være en træningssituation for dig som kommende instruktør, hvor du får respons og inspiration til din undervisning, og dels, at vi får mulighed for at vurdere dine kompetencer som instruktør i Psykisk Førstehjælp.

  Præsentationsopgaven udleveres på første modul, og der må derfor forventes hjemmearbejde/forberedelse til andet modul.

  Din deltagelse på kurset vurderes på baggrund af aktiv deltagelse, fremmøde og udførelsen af præsentationsopgaven. Din indsats vurderes som bestået/ikke bestået. Vurderingskriterierne for præsentationsopgaven tager afsæt i vores beskrivelse af 'den gode instruktør', og disse præsenteres og konkretiseres på dag to på første modul, hvor opgaven udleveres.

  Dit forventede udbytte af uddannelsen er:

  • Viden om undervisning af voksne i Psykisk Førstehjælp
  • Mulighed for at udvikle på undervisningskompetencer inden for Psykisk Førstehjælp
  • Håndtering af svære situationer, personlige historier og tidsstyring i undervisningen
  • Erfaring med brug af øvelser og cases
  • Viden om udbredelse og salg af Psykisk Førstehjælpskurser
  • Mere viden om Psykisk Førstehjælp og de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med afholdelse af Psykisk Førstehjælpskurser.
  • Introduktion til brug af hjemmeside og powerpoint
  • Netværk med de andre instruktører
 • Hvilke kompetencer skal jeg have?

  For at sikre kvaliteten af Psykisk Førstehjælps kurserne stiller vi en række krav til dig, der vil være instruktør:

  Værdier

  Som instruktør har du ikke berøringsangst over for psykisk sygdom. Du er åben og nuanceret i din formidling af, at mennesker er forskellige, også når man er ramt af psykisk sygdom. Du anvender eksternaliserende sprogbrug om psykisk sygdom i din formidling. Et menneske ramt af psykisk sygdom er andet og mere end sygdommen.


  Formidler med engagement og energi

  Kursisterne på kurset skal kunne mærke, at du brænder for vigtigheden af Psykisk Førstehjælp. Man må ikke være i tvivl om, at du synes konceptet og materialet er godt, og at sagen er vigtig.


  Klart sprog, god kontakt og ikke oplæsning

  Det er vigtigt, at du kan formidle komplekst stof på en enkel måde, som er tilgængelig for alle. Det er også vigtigt, at du som underviser har en god kontakt med kursisterne og hele tiden afstemmer undervisningen med energien i rummet. En høj grad af oplæsning er uhensigtsmæssig både for kontakten med kursisterne og energien i rummet.


  Fleksibilitet

  Det er vigtigt, at du som instruktør er i stand til at tilpasse dig efter, hvad der opstår i rummet. Herunder også tilpasse øvelser og indhold således, at kursisterne får størst muligt udbytte.


  Case- og øvelsesorienteret

  Det er vigtigt for formidlingen, at du varierer din undervisning. For variationen i undervisningen er øvelser og cases vigtige. Vi lægger vægt på, at instruktøren er i stand til at planlægge og udføre cases og øvelser, og vurdere, at de er hensigtsmæssige for kursisternes læring.


  Erfaring

  Det er vigtigt, at du har undervisningserfaring, da dette øger fleksibiliteten i undervisningen og skaber mere overskud i undervisningssituationen. Du skal som instruktør trække på en generel palet af voksenpædagogiske kneb, der får undervisningen til at flyde bedre.


  Læringsvillig og feedbackorienteret

  Det er vigtigt, at du som instruktør er feedbackorienteret og læringsvillig. Vi har en feedback-struktur, der muliggør en udvikling hos vores instruktører. Dette gælder både formidlingskompetence og vidensniveau.


  Viden om og kendskab til psykisk sygdom og behandlingssystemet

  For at kunne formidle med autoritet og indsigt skal du have en bred og grundig viden om kursets fire hovedtemaer. Du skal have viden om psykisk sygdom, som du kan bruge i undervisningsøjemed og have forståelse for, hvad psykisk sygdom har af omkostninger for det enkelte menneske og de pårørende.

  Du skal endvidere have grundlæggende viden om behandling af psykisk sygdom og det psykiatriske behandlingssystem.


  Psykisk Førstehjælps guidelines og evidens

  På instruktøruddannelsen får du kendskab til Psykisk Førstehjælps guidelines og de evidensprincipper, som programmet følger.


  Optagelseskriterier for at blive instruktør

  For at blive instruktør i Psykisk Førstehjælp har Psykiatrifonden sat følgende kriterier, som vi vurderer din ansøgning ud fra:

  – Du har gennemført et Psykisk Førstehjælpskursus og har læst Psykisk Førstehjælp-manualen inden uddannelsesstart.

  – Du har en åben, produktiv og ikke-stigmatiserende tilgang til mennesker, som er ramt af psykisk sygdom.

  – Du er entusiastisk og motiveret for at stå for kurser i Psykisk Førstehjælp.

  – Du besidder grundlæggende viden om behandling af psykisk sygdom.

  – Du har erfaring med formidling og voksenundervisning.

  – Du er parat til at undervise i et fast program.

  – Du har kendskab til psykisk sygdom.

  – Du har en plan for, hvordan du vil udbyde dine kurser – enten som instruktør tilknyttet din organisation/arbejdsplads eller som privat udbyder. Hvis du eksempelvis skal udbyde kurset via din arbejdsplads, skal du sikre, at der er ledelsesmæssig opbakning til, at du fremadrettet kan afholde kurser.

  – Du er indstillet på at være en del af en projekt, hvis overordnede mål er at udbrede kendskabet til Psykisk Førstehjælp til den danske befolkning.

  – Du er fri af egen psykisk sygdom og personlige kriser, og er afklaret med pårørendes psykisk sygdom eller kriser.

 • Samarbejds- og licensaftale med Psykiatrifonden

  Som led i uddannelsen som instruktør i Psykisk førstehjælp indgår du en samarbejdsaftale med Psykiatrifonden, som skal underskrives ved endelig certificering ved vejledning til dit pilotkursus.


  Som instruktør er du blandt andet forpligtet til at betale en årlig licens på 3000 kr. Licensen er med til at dække de udgifter Psykiatrifonden har i forbindelse med markedsføring, it-support, administration af hjemmeside, fortløbende støtte og kontakt m.v. En licens vil give dig adgang til opdaterede undervisningsmaterialer om Psykisk Førstehjælp, fri markedsføring på Psykiatrifondens hjemmeside samt adgang til Psykiatrifondens administrationssite, hvor du skal oprette og administrere dine kurser.


  Samarbejdsaftalen, som underskrives ved endelig certificering, forpligter dig i forhold til følgende punkter:

  – At undervise i og anvende Psykiatrifondens Psykisk Førstehjælp-manual og tilhørende undervisningsmateriale. Materialet må ikke udleveres til andre og er kun til brug ved afholdelse af Psykisk Førstehjælp-kurser.


  – At købe en manual fra Psykiatrifonden til hver kursist på Psykisk Førstehjælpskurset. Psykisk Førstehjælp-manualen eller udvalgte sider fra manualen må ikke kopieres.


  – At udføre kurset i det udarbejdede format og som beskrevet i instruktørmappen.


  – Ikke at anvende Psykisk Førstehjælp-logoet eller materiale relateret til Psykisk Førstehjælpskurset (øvelser, manual, powerpoints mm.) i andre sammenhænge end ved Psykisk Førstehjælpskurset.


  – At afholde mindst to kurser om året, gældende fra dagen for certificering, for at kunne beholde certificeringen, hvad enten der er tale om privat udbudte kurser eller kurser udbudt på arbejdspladsen.


  – At oprette åbne såvel som lukkede kurser på Psykisk Førstehjælp sitet på Psykiatrifondens hjemmeside


  – At sikre, at du via denne hjemmeside sender evalueringsskemaet til de beståede kursister. Et udfyldt evalueringsskema vil automatisk generere et certifikat til kursisten. Dette er afgørende for Psykiatrifondens kvalitetssikring af kurset.


  – At acceptere at undervisningen kan overværes af Psykiatrifondens masterinstruktører eller projektleder efter aftale.


  – At det er muligt for Psykiatrifonden at fratage instruktørens certifikat såfremt instruktøren ikke lever op til de kvalitetskrav som Psykiatrifonden sætter. Eks. gentagne dårlig feedback ved evalueringen af afholdte kurser eller manglende licensbetaling.


  – At stå listet som instruktør på Psykisk Førstehjælps hjemmeside.


  – At holde kontaktoplysninger opdaterede ved at informere Psykiatrifonden herom.


  – At betale et licensbeløb på, for tiden, 3000 kr. hvert år i marts måned gældende fra 2016. Licensen dækker Psykiatrifondens udgifter i forbindelse med markedsføring, it-support, administration af hjemmeside, fortløbende støtte, opdatering af materiale mv. I tilfælde af en stigning af licensbeløbet varsles dette skriftligt tre måneder før ikrafttræden.


  – At deltage i et opfriskningskursus hvert andet år i Psykiatrifonden. Her må der påregnes et mindre beløb.


  – At bruge titlen som ’Instruktør’ samt Psykisk Førstehjælp-logo på en måde, der ikke skader organisationen eller programmet.


  – At meddele Psykiatrifonden, hvis du ikke længere ønsker at være instruktør.


  – At være indforstået med, at Psykiatrifonden dog har ret til at opsige samarbejdet og afmelde instruktører, der ikke overholder væsentlige dele af denne samarbejdsaftale, med øjeblikkelig varsel.


  – At være indforstået med, at opsigelse af samarbejdet fra begge parters side skal ske skriftligt.


  – At licensbeløbet tilbagebetales forholdsmæssigt ved opsigelse af samarbejdet fra enten din eller Psykiatrifondens side.


  – At købe Psykisk Førstehjælp-manualer fra Psykiatrifonden til hver af dine kursister (pris 200 kr.  + moms).


  – At kunne tilbyde egnede lokaler, herunder teknisk udstyr, til kurset.


  – At prissætte dine kurser og stå for fakturering.

   

  Psykiatrifondens funktion i projekt Psykisk Førstehjælp

  Psykiatrifonden funktion i forbindelse med Psykisk Førstehjælp er:

  – At udbyde instruktøruddannelser i Psykisk Førstehjælp

  – At udbyde et mindre antal Psykisk Førstehjælpskurser om året

  – At varetager løbende opdatering af undervisningsmaterialet

  – At udvikle kurserne til fagspecifikke grupper

  – At vedligeholde kontrakten med MHFA i Australien

  – At sikre, at vi har instruktører af høj kvalitet

  – At servicere instruktører i udsendelse af manualer

  – At oplære instruktørerne i brug af hjemmesiden

  – At afholde faglige udviklingsdage hvert andet år

  – At afholde et årligt instruktørnetværksmøde

  – At udvikle, opdatere og vedligeholde hjemmeside og APP

  – At markedsføre kurser via Psykiatrifondens nyhedsbrev og hjemmeside

  – At sætte Psykisk Førstehjælp på den politiske dagsorden

  – At udbrede Psykisk Førstehjælp til større arbejdspladser og erhvervsgrupper

  – At sikre at Psykisk Førstehjælp kommer ud til landspressen med nye historier


  Instruktørfunktionen og vilkår

  Som færdiguddannet instruktør får du licens til at afholde Psykisk Førstehjælpskurser, og det er et krav, at du afholder mindst to kurser årligt. For at opretholde licensen skal du deltage i opkvalificerende kurser, som vi tilbyder i Psykiatrifonden, og vi forventer, at du er aktiv i vores Psykisk Førstehjælpsinstruktør-community.


  Vi forventer ordentlighed og lødighed af vores instruktører. Vi ønsker også, at du er orienteret mod den gode sag i projektet og at du er indstillet på vidensdeling, og at du deltager i det fælles træk for at udbrede Psykisk 
  Førstehjælpskurser i Danmark.

 • Tid, sted og pris for instruktøruddannelsen

  Instruktøruddannelsen finder sted i Psykiatrifondens lokaler på Hejrevej 43, 2400 København NV. 

  Kurset varer 4 dage i alt (2 moduler af 2 dage med en uges mellemrum) og foregår fra 9-16.30. 

  Der er 10 pladser pr. hold. 

  I ansøgningsskemaet har du mulighed for at notere, hvilket hold du ønsker at komme på, hvis din ansøgning imødekommes.

  Vores næste uddannelser finder sted:

  • 7.-8. september + 14.-15. september 2015
  • 19.-20. oktober + 26.-27. oktober 2015

  Undervisningen tager udgangspunkt i vores instruktørmappe, som du får udleveret ved uddannelsesstart.

  Efter kurset opfordrer vi til, at du afholder et pilotkursus for venner eller kolleger el.lign., så man bliver fortrolig med materialet. Ved pilotkurset, eller næstkommende kursus, vil en masterinstruktør overvære dele af din undervisning, og give dig vejledning herefter. Din endelige certificering er først godkendt, når du har bestået vejledningen.

  Pris for instruktøruddannelse
  Psykiatrifonden afholder løbende instruktøruddannelser og datoer for disse tilpasses dels efter ansøgerantal og antal af aktive instruktører. Prisen per person på instruktøruddannelsen er 14.000 kr. ex. moms. Prisen inkluderer: Undervisningsmaterialer, Psykisk Førstehjælp-manual, vejledning ved første kursus og certificering, licens frem til næstkommende marts samt forplejning under uddannelsen. Obs.! Prisen inkluderer ikke overnatning. Beløbet for uddannelsen tilbagebetales ikke, hvis man ikke opnår sin certificering.

   

  Instruktøruddannelse i en virksomhed
  Ønsker en virksomhed at afholde en instruktøruddannelse for udvalgte medarbejdere i eget regi, aftales en særskilt pris med Psykiatrifonden.

 • Procedure for ansøgning til instruktøruddannelse

  Hvis du ønsker at bliver instruktør i Psykisk Førstehjælp, og du mener, at du opfylder optagelseskriterierne (se "Hvilke kompetencer skal jeg have"), skal du sende en ansøgning via dette link.


  Psykiatrifonden vil vurdere din ansøgning ud fra vores fastlagte kriterier for instruktører i Psykisk Førstehjælp. Vi vurderer ansøgninger hver 14. dag, og du vil høre fra os så snart din ansøgning er behandlet. Hvis din ansøgning godkendes vil du blive skrevet på listen til næstkommende instruktøruddannelse. Hvis vi har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning kontakter vi dig.


  Det er ikke et krav, at du har deltaget i et Psykisk Førstehjælpskursus, inden du ansøger, men i fald din ansøgning bliver godkendt, skal du deltage i et kursus før uddannelsesstart.


  Kontakt Ditte Marie Madsen på dm@psykiatrifonden.dk, hvis du har spørgsmål. 

Det kan du...

Få nyt - vælg emner  
eller del siden
Del på Facebook Tip en ven
PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf.: 3929 3909
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden