Høringssvar: Forslag om nye tilbud er på kant med menneskerettigheder og grundlov

De nye socialpsykiatriske tilbud ligger i et lovforslag, der netop har været i høring, og de er på kanten af grundlov og menneskerettigheder, lyder vurderingen fra Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogernes Landsforbund og Psykiatrifonden, der blandt andet afviser udvidede muligheder for tvang.

Farvel til den gamle bolig og mulighed for, at personalet det nye sted kan ransage ens skuffer og skabe for bl. a. alkohol og medicin. Det er en af betingelserne, når en psykisk syg med misbrug, voldelig adfærd og måske kriminel løbebane tager ophold på en af de kommende specialafdelinger, og det rejser både sundhedsfaglig, socialpædagogisk og juridisk kritik.

Ønsket om særlige afdelinger for de ca. 150 mest psykisk syge borgere er opstået på baggrund af en række drab de seneste år på bosteder for psykisk syge - senest blev en medarbejder knivdræbt af en beboer på institutionen Lindegården i Roskilde i maj sidste år. 

»Intentionen er god, men vi må desværre sige, at mulighederne for at udøve tvang mod borgerne er så voldsomme, at det strider mod vores sædvanlige værdisæt,« siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, til Jyllands-Posten.

Det samme siger Psykiatrifonden i sit høringssvar, der blev indgivet i går ved fristens udløb. 

- Vold er en tragisk konsekvens af nedprioritering 

"Vi skal indledningsvist anføre, at Psykiatrifonden ser med stor alvor på de problemer på de psykiatriske bosteder, der vedrører vold fra enkelte beboere mod såvel personale som medbeboere. Det er derfor godt, at regeringen har sat fokus på denne problematik. Imidlertid mener vi, at problemet med vold er en tragisk konsekvens af en alvorlig nedprioritering af hele det psykiatriske område, som fører til uhensigtsmæssig og især utilstrækkelig behandling såvel psykiatrisk, social fagligt som vedrørende misbrugsbehandling," hedder det blandt andet i Psykiatrifondens høringssvar.

Psykiatrifonden mener blandt andet, at det skyldes utilstrækkelige ressourcer i form f.eks. mangel på sengepladser på de psykiatriske afdelinger, etablering af alt for store socialpsykiatriske bosteder med manglende differentiering af beboerne i forhold til sygdomsgrad, funktion og behandlings- samt støttebehov, utilstrækkeligt samarbejde og koordinering mellem det sociale system og regionerne, utilstrækkelige ressourcer i de eksisterende socialpsykiatriske bosteder, utilstrækkelige kompetencer hos medarbejdere til at løse de højt specialiserede opgaver og utilstrækkelig udnyttelse af de eksisterende rammer herunder lovgivningsmæssige.

Minimering af tvang må være en rettesnor

"Vi mener, at der er behov for en langsigtet og holdbar strategi for den samlede psykiatti, der gentænker tilrettelæggelse, ressourcer og behandlingskoncepter. Og vi mener, at regeringens målsætning om at minimere tvang må stå som en rettesnor for alt arbejdet," hedder det videre i Psykiatrifondens høringssvar.

"Lovforslagene er blevet til på baggrund af en række tragiske hændelser med vold udøvet af nogle mennesker på de socialpsykiatriske bosteder. Disse mennesker er karakteriseret ved at have en svær psykisk sygdom, misbrug og en indimellem voldelig og uforudsigelig adfærd, samt en nedsat psykisk funktionsevne og/eller sociale   problemer.

Grundlæggende er det sympatisk at ville etablere fem mindre institutioner, der rummer muligheden for en intensiv og hel hedsorienteret indsats, tilstrækkelige ressourcer og kompetente medarbejdere, som er højtspecialiserede, til at varetage opgaven i forhold til denne gruppe mennesker. En sådan tænkning med differentierede målgrupper og individuelt tilpassede og koordinerede indsatser burde imidlertid være gældende i alle socialpsykiatriske boenheder for mennesker med psykiske lidelser," skriver Psykiatrifonden.

- Forslag forholder sig ikke til gennemgående problemer 

"Lovforslagene søger at løse den specifikke problemstilling med voldsforebyggelse uden at forholde sig til det helt gennemgående struktur- og ressourceproblem, der foreligger i psykiatrien i dag — såvel i og imellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri — som er en del af baggrunden for de ovennævnte tragiske hændelser.

- Tvang uden lægelig vurdering er i strid med konventioner og grundlov

"Psykiatrifonden finder at herværende lovforslag rummer en række alvorlige problemer. Vi mener, at der indføres en mulighed for anvendelse af tvang vedrørende opholdet (”ophold uden samtykke”), der bryder på helt afgørende vis med vilkårene for psykiatrien, idet tvangen kan finde sted uden for de psykiatriske afdelinger, selv om der er tale om mennesker med "svære sindslidelser", og uden at der behøver at ligge en lægelig vurdering til grund.

Vi mener, at forslaget vil indebære en betydelig risiko for, at mennesker, der har behov for behandling på en psykiatrisk afdeling, i stedet tvangsindskrives på en socialpsykiatrisk afdeling, hvor der ikke kan ydes den nødvendige behandling.

Vi mener, at forslaget må være i strid med såvel den europæiske menneskerettighedskonvention, FN's handicapkonvention samt Grundloven", skriver Psykiatrifonden i sit høringssvar.

DF efterlyser garanti 

Lovforslaget er i høring nu, og den aktuelle kritik om for meget tvang får sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) til at spidse ører. »Det var netop bekymringen for mere tvang omkring bolig og misbrug, der har gjort os betænkelige hele tiden.

Vi er nødt til at have stærkere garantier for at kunne støtte lovforslaget,« siger hun.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil afvente høringssvar, før hun kommer med bud på eventuelle justeringer i lovforslaget, skriver Jyllands-Posten. 

LÆS PSYKIATRIFONDENS HØRINGSSVAR

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883