Psykiatrifonden hilser styrket indsats for børn og unge velkommen

Regeringen og de øvrige satspuljepartier har forhandlet en satspuljeaftale på plads, der giver over en halv milliard kroner til sundhedsområdet over de næste fire år. De 214,6 millioner er sat af til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Der er også sat penge af til gratis psykologhjælp til 18-20-årige. ”Det er en aftale, vi hilser velkommen. Den rummer mange af de ting, vi har arbejdet for”, siger Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt. Psykiatrifonden ønsker dog fortsat, at psykiatrien bliver tilført varige midler på finansloven fremfor satspuljemidler.

Formand for Psykiatrifonden Anne Lindhardt

Anne Lindhardt er tilfreds med satspuljeaftalen, særligt for, at den tvinger regioner og kommuner til at samarbejde bedre.

Foto: Petra Theibel Jakobsen

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) betegner i en pressemeddelelse aftalen som en god og solid håndsrækning til en række svage grupper, ikke mindst de børn og unge, der slås med psykiske problemer som angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser.

”Vi har alt for mange sårbare børn og unge, der kunne have været hjulpet med en tidligere indsats. Det retter vi nu op på fremover”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Behandling tæt på nærmiljø

Aftaleparterne er enige om at afsætte 214,6 mio. kr. til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Det skal styrke den tidlige indsats for børn og unge med tegn på en psykisk lidelse, som vil have gavn af at blive udredt og behandlet tæt på deres nærmiljø og uden for psykiatrien.

"Indsatserne skal tage udgangspunkt i evidensbaserede behandlingsformer som fx dialektisk adfærdsterapi (DAT), familieterapi, mindfulness, støtte til egenmestring mv. Indsatsen skal varetages af medarbejdere fra den regionale børne- og ungepsykiatri og de kommunale indsatser og eventuelt ved geografisk integration af indsatserne. Det kan fx være kommunale medarbejdere tilknyttet de sociale indsatser, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller lignende funktioner", hedder det i aftaleteksten.

Fremskudt indsats kræver stærkt samarbejde

Særligt den fremrykkede indsats for børn og unge vækker tilfredshed hos Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt:

”Det er meget vigtigt, at børn og unge med psykiske vanskeligheder opspores tidligt og får hjælp tidligt. Vi arbejder selv med det i vores forskningsprojekt Mind My Mind, hvor vi samarbejder med tre kommuner og en region. De tre kommuners PPR-psykologer træner børnene efter nogle metoder, Psykiatrifonden og en række fageksperter har udviklet, og regionen giver supervision. Samtidig kan regionen træde til, hvis et barn har brug for at få hjælp i psykiatrien og ikke kan hjælpes nok med Mind My Mind. Vi forestiller os, at det er noget tilsvarende, satspuljeaftalen lægger op til. Det er vi meget glade for”, siger Anne Lindhardt.

At den fremskudte indsats samtidig kræver stærkt samarbejde på tværs af sektorgrænserne mellem regioner og kommuner er et ekstra plus, mener hun:

”Det er det evige problem, patienter og pårørende støder på: Kommuner og regioner er for dårlige til at udveksle viden og samarbejde, selv om det virker indlysende at gøre det. Og vi ser frem til at det samarbejde forhåbentlig bliver styrket de kommende år. Det er også noget, vi arbejder meget med at skabe løsninger på i Psykiatrifonden”, siger Anne Lindhardt.

Psykiatrifonden har nedsat et advisory board af eksperter og brugere, der netop har færdiggjort sit arbejde med at opstille en række konkrete og gennemarbejdede forslag til at forbedre samarbejde med henblik på at skabe bedre sammenhæng for patienter i psykiatrien. Resultaterne kommer til at indgå i det igangværende styringseftersyn af psykiatrien, som er en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner.  

Den nødvendige gratis psykologhjælp til unge

Fremover vil 18-20 årige med symptomer på let til moderat angst og depression få gratis psykologhjælp. Det finansieres med 15,7 millioner kroner over bloktilskuddet til kommunerne. Ordningen bliver en forsøgsordning med gratis psykologbehandling til unge ml. 18-20 år med depression og angst. Mistrivsel og mentale problemstillinger fylder i stigende grad hos unge, og det kan føre til psykiske helbredsproblemer i form af bl.a. let til moderat depression og angst. Angst og depressive symptomer er blandt de mest almindelige psykiske helbredsproblemer hos unge.

 

Alt i alt er det en aftale, vi kan glæde os over i Psykiatrifonden

 

”Unge mellem 18-20 år gennemgår store forandringer i livet. Mange flytter hjemmefra og overgår fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. Samtidigt er det ofte i disse år, de i højere grad skal stå på egne ben. Sådanne overgange kan medføre en risiko for, at de unge kan blive tabt mellem forskellige systemer. Derfor er det vigtigt, at der er et landsdækkende tilbud til målgruppen”, hedder det i aftaleteksten.

Den del af aftalen glæder også Psykiatrifondens formand:

”Netop nu arbejder vi med at få udbredt gratis psykologhjælp til de 15-25-årige i langt flere kommuner end i dag, og det er klart, at de knapt 16 millioner kroner gør det sværere for en kommune at sige, at man ikke vil indføre den gratis psykologhjælp. Det er vi glade for. Men vi kommer også til at holde et skarpt øje med, at kommunerne får tilbuddene op at stå og at de bliver synlige for de unge, der har brug for at få den hjælp”, siger Anne Lindhardt.

I dag har omtrent hver tredje kommune et tilbud om gratis psykologhjælp til unge.

Desuden hilser Anne Lindhardt velkommen, at tilbuddene skal evalueres efterfølgende, så man kan lære af det og forbedre tilbuddene.

”Vi håber, den gratis psykologhjælp til unge ikke blot ender som et godt satspuljeprojekt, der virker i tre år og så forsvinder igen. Det sker alt for ofte. Vi håber at mange kommuner fortsætter med selv at finansiere ordningerne efter forsøgsperioden”, siger Anne Lindhardt.

I dag kan man få 60 pct. tilskud til psykologbehandling af let til moderat depression og angst for bl.a. unge mellem 18-20 år. Denne aldersgruppe har typisk et lavt rådighedsbeløb, fordi de for eksempel er under uddannelse eller kun kortvarigt har arbejdsmarkedstilknytning. Derfor er det aftalt i en forsøgsperiode at fjerne den nuværende egenbetaling på 40 pct. til psykologbehandling af let til moderat depression eller angst for 18-20 årige.

Aftaleparterne er forpligtede på om nødvendigt at tilvejebringe supplerende finansiering i satskredsen, hvis det viser sig, at udgifterne til ordningen bliver højere. Ordningen skal evalueres, når perioden er slut. 

Hjælp mod spiseforstyrrelser og selvskade

Antallet af personer med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd er stigende i Danmark.

Derfor er satspuljepartierne også enige om at afsætte 53 mio. kr. til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade, herunder tilbud til patienter med anoreksi, bulimi og selvskadende adfærd.

”Vi skal opspore spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge på et tidligere tidspunkt, og så skal vi have flere behandlingspladser til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri. Lige nu er det både frustrerende og farligt, at der er så lang ventetid på hjælp”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Indsats for at mindske tvang

Også indsatsen mod tvang i psykiatrien skal styrkes. Det er nødvendigt for at realisere 2020-målsætningen om at halvere brugen af tvang i psykiatrien.

Derfor afsættes der 25 mio. kr. til en pulje til samarbejde mellem regioner og kommuner i tværsektorielle teams, der bredt skal forebygge sværere tilbagefald og indlæggelser, hvor der anvendes tvang.

”Vi skal nedbringe brugen af tvang, ikke mindst over for børn og unge, mest muligt, og det skal regionerne prioritere højere. Hvis vi skal nå målsætningen, er der brug for en fokuseret indsats, og den bidrager vi nu til”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Også på det felt er der lagt op til øget sektorsamarbejde mellem regioner og kommuner, og det glæder Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt.

Det er godt, at de så at sige bliver tvunget til at samarbejde, for det er som før nævnt ofte problematisk at få samarbejdet og vidensdelingen til at fungere. Et godt samarbejde er i den grad til gavn for patienterne”, siger Anne Lindhardt.

Sundhedsstyrelsen skal forud for udmøntningen af puljen til de tværsektorielle teams udarbejde anbefalinger til en model for udbredelse i alle regioner, fremgår det af aftalen.

Forebyggelse af vold på botilbud

Opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Med delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev det besluttet at etablere 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger til mennesker med svær psykisk sygdom og potentiel farlig og udadreagerende adfærd.

”De efterfølgende politiske forhandlinger om de nærmere rammer for de nye særlige pladser ændrede dog væsentligt på udgangspunktet for pladserne i forhold til delaftalen for 2017-2020, hvilket medførte merudgifter til driften af de særlige pladser. Derfor er satspuljepartierne enige om at afsætte yderligere midler til driften af de 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger med henblik på, at pladserne oprettes primo 2018 som forudsat i delaftalen.

De yderligere midler skal blandt andet ses i lyset af et øget kvalitetsløft på de særlige pladser, som følger af det endelige lovforslag. Kvalitetsløftet afspejles dels i en yderligere normering i forhold til sundhedsfagligt personale og en generel yderligere normering til blandt andet styrket konflikthåndtering og bedre sikkerhed på de nye afdelinger”, lyder aftalen.

På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 73,2 mio. kr. og 18,3 årligt fra 2022 og frem til oprettelsen af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling i regionerne som opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.

Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge

Satspuljepartierne desuden enige om at afsætte midler til uddannelse af fagprofessionelle, som arbejder med børn og unge i alderen 11-18 år, til at anvende Mindfulness-Baseret Stress Reduktion til denne aldersgruppe.

Savner tilstrækkelige og varige midler på finansloven

”Alt i alt er det en aftale, vi kan glæde os over i Psykiatrifonden”, siger Anne Lindhardt.

”Det er en aftale, der tager fat i rigtig meget af det, vi arbejder for, særligt omkring børn og unge med psykisk sårbarhed. Men det er stadig vigtigt for os at understrege, at vi mener at psykiatrien skal tilføres tilstrækkelige og varige midler og finansloven. Her er det endnu engang satspuljemidler, som strækker over en fire-årig periode, og så er de væk igen. Nogle projekter vil måske fortsætte udover de fire år, aftalen strækker sig over, men ellers er det som regel sådan, at projekterne lukker ned igen og evalueringerne strander på en hylde et sted, og det er frustrerende, både for patienter og pårørende, men også for de, der arbejder i psykiatrien i kommuner og regioner”, siger hun.

Læs hele aftaleteksten

Bag aftalen står: Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti.

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883