Psykiatrifondens udspil: Særligt udsatte mennesker med psykisk sygdom har brug for specialiserede, sikre rammer

Psykiatrifonden lægger op til etablering af specialiserede sengepladser og specialiserede botilbudspladser for særligt udsatte med psykisk sygdom i sit udspil til en løsning på den seneste tids diskussion om, hvordan man løser det store problem med vold og utryghed på socialpsykiatriske bosteder. Og det er helt afgørende for Psykiatrifonden, at tiltagene følges af en ambitiøs handlingsplan for at løfte hele psykiatrien med et særligt fokus på den manglende sammenhæng i tilbuddene.

Illustration: ColourboxPsykiatrifonden finder det lovforslag, regeringen sendte i høring, uacceptabelt og er glad for, at det blev taget af bordet. Men der skal findes en løsning på de helt akutte problemer, og den bevilling på 400 mio., der fulgte med lovforslaget, skal naturligvis hurtigst muligt i anvendelse.

Tiltagene løser ikke de omfattende problemer, hele psykiatrien står med. Derfor er det helt afgørende for Psykiatrifonden, at tiltagene følges af en ambitiøs handlingsplan for at løfte hele psykiatrien med et særligt fokus på den manglende sammenhæng i tilbuddene.

Trygge rammer for alle
Behandlings- og socialpsykiatrien skal kunne stille trygge rammer op for særligt udsatte mennesker med psykisk sygdom, deres medpatienter, andre beboere på et botilbud og de ansatte. Her er der tale om en særlig gruppe psykisk syge mennesker, der kan være voldsomt udadreagerende og ofte har misbrugsproblematikker. Det er en gruppe mennesker, der de senere år har været øverst på dagsordenen flere gange i forbindelse med voldsepisoder og drab på botilbud. Rammerne skal sikre den syge, andre beboere eller patienter på stedet og de ansatte mod, at ophedede situationer ender tragisk med vold eller drab.

Psykiatrifonden foreslår derfor at:

  • Regionerne etablerer specialiserede sengeafsnit i psykiatrien, hvor behandlingen målrettes særligt sårbare mennesker med psykisk sygdom, der fx har misbrugsproblemer og udadreagerende adfærd. Disse afsnit skal etableres som sygehusafdelinger under sundhedsloven, og dermed kan psykiatriloven anvendes.

  • Den specialiserede socialpsykiatri skal styrkes. Regionerne etablerer og driver specialiserede, midlertidige botilbudspladser til målgruppen.  Det er afgørende at socialfaglig behandling og ekspertise, lægefaglig, psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling indgår i en sammenhæng.

  • Der skal ske et generelt kvalitetsløft på de socialpsykiatriske botilbud over de kommende år.

  • Der skal udformes en handlingsplan for et ambitiøst løft af hele psykiatrien. Det skal sikre psykiatriens kapacitet og kvalitet for fremtiden. Det skal sikre psykiatrien mod økonomisk efterslæb ift. somatikken og sikre ligestilling med somatikken. Planen skal gentænke psykiatrien og tage udgangspunkt i patientforløb, inddrage det nære sundhedsvæsen og se på sammenhænge, smidige og fleksible arbejdsgange mv.

 

Psykiatrifonden er på en række punkter på linje med udspil fra Danske Regioner og andre aktører. 

Danske Regioners udspil

Otte organisationers udspil

Udspillene kommer efter at et lovforslag fra regeringen var i høring ad to omgange og blev udsat for hård kritik fra mange sider, blandt andet fordi det rummede muligheder for at anvende tvang uden for psykiatrilovens regi og fordi det af flere vurderedes til at være på kant med menneskerettighederne. Lovforslaget blev taget af bordet, og nu skal der findes en ny løsning.

Læs mere: Regeringen dropper omstridt lovforslag

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883