Forskning

Kurset Psykisk Førstehjælp har i andre lande vist sig at have effekt på deltagernes tiltro til egne evner viden om psykisk sygdom, evne til at genkendesymptomer på psykisk sygdom, forandrede holdninger til psykisk sygdom samt at forøge mængden af hjælp, der tilbydes.

I Danmark har vi undersøgt effekten af kurset gennem et stort randomiseret forsøg med et seks måneders follow-up. Den danske undersøgelse lægger sig metodisk tæt op af den svenske evaluering af kurset i Sverige i design og metode, og fandt sted i perioden september 2013- september 2015. Vi inkluderede 566 personer i undersøgelsen, hvoraf halvdelen blev randomiseret til interventionsgruppe og den anden halvdel til kontrolgruppe, som fik tilbudt kurset efter seks

måneder. Alle deltagere fik tilsendt et spørgeskema ved baseline og det samme spørgeskema igen efter seks måneder. I spørgeskemaerne figurerede to cases, henholdsvis én omhandlende depression og én omhandlende skizofreni. Deltagerne blev ligeligt fordelt på disse to cases. Deltagerne blev rekrutteret gennem deres arbejdspladser, hvilke skabte en homogen gruppe af deltagere, som primært var beskæftiget i social- og sundhedssektoren og i deres daglige arbejde havde med mange forskellige mennesker at gøre. Vi udførte endvidere et kvalitativt studie baseret på fokusgruppeinterviews før og efter deltagelse i kurset, samt deltagerobservation på to af kurserne. I fokusgrupperne deltog deltagere fra undersøgelsen, som i deres besvarelse af spørgeskemaet havde tilkendegivet, at de var interesseret i at diskutere emnet yderligere i en fokusgruppe. Vi afhold i alt seks fokusgrupper med i alt 22 deltagere.

Undersøgelsen viste, at personer der havde deltaget i kurset oftere ydede hjælp til personer med psykisk sygdom og var mere sikre på, hvad de skulle gøre sammenlignet med personer, der endnu ikke havde deltaget i kurset. Derudover kunne man også se, at deltagernes viden om psykisk sygdom blev øget.

Læs hele den danske rapport her: Undersøgelse af Psykisk Førstehjælp

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883