Bipolar lidelse

Man har en bipolar lidelse, når man har en blanding af maniske episoder med stor energi og depressive episoder med nedtrykthed. Det hed tidligere manio-depressiv sygdom.

Den begynder ofte tidligt, i puberteten eller ungdomsårene, men kan være svært at opdage, fordi sygdommen er præget af det umodne sind. Det er imidlertid vigtigt, at sygdommen bliver erkendt og behandlet så tidligt som muligt, fordi der ellers er risiko for hyppige og svære episoder.

Symptomer på mani 

En række typiske maniske symptomer optræder sammen med lykkerusen fx

  • enorm energi
  • mange tanker
  • rastløs uro
  • øget selvfølelse med storhedsforestillinger, ukritisk, overmodig eller måske uansvarlig adfærd
  • problemer med at koncentrere sig og udtalt tendens til at lade sig distrahere af omgivelserne eller af egne indfald

Når man er manisk, er man meget opstemt, lykkelig, eksalteret. Alt kan opleves med enorm intensitet eller betydningsfuldhed. Men ofte er man også mere utålmodig, mere irritabel eller aggressiv end ellers.

Man har en stærk nedsat evne til at bedømme egne eller andres forhold realistisk. 

Søvnbehovet er nedsat, og hæmninger og selvkontrol svækket. Man kan føle stærk drift, og kan komme til at gøre ting, man normalt ikke ville gøre. 

Hallucinationer eller vrangforestillinger fx opmuntrende stemmer, der bekræfter ens genialitet kan også være en del af manien. Man kan fx tro, at man er udset til at løse storpolitiske konflikter, eller at man er umådeligt rig. Sådanne forestillinger kaldes megalomane og kan være groteske og utrolige, men må ikke være bizarre (fx at man er Helligånden). Så er der tale om en skizo-affektiv sindslidelse. 

Der kan også være tale om psykotiske symptomer, som ikke har nogen tydelig forbindelse med opstemtheden, fx at man føler sig forfulgt.

Indlæggelse kan være nødvendig 

Hvis symptomerne kun er lette, betegnes tilstanden som hypomani, hvor man ofte har symptomerne under kontrol og ikke behøver indlæggelse eller behandling. Når man ikke længere kan styre symptomerne, kan de få ødelæggende betydning, hvis ikke der bliver grebet ind med indlæggelse eller behandling. Når man er manisk vil man ofte føle sig særdeles godt tilpas og ikke have nogen forståelse for, at andre opfatter én som syg. Tvangsindlæggelser er derfor hyppige.

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse – også kendt som maniodepressiv sygdom – rammer cirka 1% af alle danskere. Det er en alvorlig sygdom. I de maniske perioder kan man føle sig opstemt og lykkelig, men det kan let slå over i utålmodighed, irritation og vrede. Mennesker kommer i de maniske faser ofte til at gøre ting, som de senere fortryder og skammer sig over. I depressionen kan livet føles helt ubærligt, og 15-20% af de ramte begår selvmord.    

Denne boger til dig, der enten selv lider af den maniodepressive sygdom eller er pårørende. Du får viden om årsager, symptomer og behandlingsmuligheder, og du får råd til, hvad du selv kan gøre.

Køb bogen - og støt arbejdet for et godt liv til flere

Meget forskellige forløb

Forløbet af en bipolar affektiv sindslidelse kan variere meget. Hos nogle ses overvejende manier med kun få eller ganske lette depressionsepisoder, hos andre dominerer depressionerne, og der kommer kun enkelte lette hypomanier, som oftest slet ikke registreres af personen selv. 

Varigheden af episoderne er oftest fra få måneder til et år, hvis man ikke behandles, men det kan variere fra ganske kortvarige til årelange episoder, i sjældne tilfælde med et mangeårigt eller livslangt forløb. Imellem episoderne er man oftest helt rask med normalt stemningsleje og uden symptomer.

Hos nogle udvikles der dog med årene lette forskydninger i grundstemningen i enten manisk eller depressiv retning.

Årsager til bipolar lidelse 

Generne spiller en meget stor rolle ved bipolar affektiv sindslidelse. Sygdommen optræder i hvert slægtled og vil derfor ofte være kendt af andre familiemedlemmer. 

Så mange har en bipolar affektiv sindslidelse 

Cirka 2% af befolkningen udvikler maniske symptomer, alene eller som led i en maniodepressiv sygdom. Dobbelt så mange kvinder som mænd får rene depressioner, mens der er lige mange mænd og kvinder med bipolar affektiv sindslidelse. 

Behandling af bipolar lidelse

Mani kan behandles med enten litium eller psykosemedicin. Med litium og anden stemningsstabiliserende medicin kan man forebygge maniske og depressive udsving. Behandling er virksom for langt de fleste mennesker med affektive sindslidelser, hvis man kommer hurtigt i gang med den rette behandling. 

Maniodepressiv blandingstilstand

Hvis man er i en tilstand af mani eller depression, har man ofte symptomer fra den modsatte pol. Når man er deprimeret, kan man fx have maniske symptomer som indre urofølelse og tankemylder. Maniodepressiv blandingstilstand betyder, at symptomerne fra den modsatte pol er fremtrædende. Man har altså maniske og depressive symptomer samtidig – eller i en hurtig vekslen. Blandingstilstandene er bipolare og optræder som sådan allerede i ungdommen. Man har ofte psykotiske symptomer og misbrug. Blandingstilstande er hyppige, særligt i de unge år, og udgør cirka halvdelen af alle bipolare episoder.

Behandling af maniodepressiv blandingstilstand 

Blandingstilstandene kræver særlig behandling med stemningsstabilisende medicin.  Sædvanlig antidepressiv eller antimanisk behandling kan forværre symptomerne fra den modsatte pol og gøre tilstanden værre. Tilstanden kan være vanskelig at bringe i stabil balance.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883