Mental retardering

Når man er mentalt retarderet, er man på en række områder forsinket eller mangelfuldt udviklet. Det betyder, at de intellektuelle (kognitive), sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder er påvirkede.

Typisk bliver den mentale retardering opdaget i den tidlige barndom – fx ved Downs syndrom. Nogle gange stammer retarderingen fra det, man kalder organiske lidelser, fx medfødt hjerneskade eller svære udviklingsforstyrrelser som infantil autisme.

Grader af mental retardering

Mental retardering optræder i lettere grad, middelsvær grad, svær grad og sværeste grad.Graden af mental retardering bedømmer man typisk ud fra intelligenstest og den sociale tilpasningsevne.

IK 50-69

Barnet er lettere mentalt retarderet, hvis han eller hun har en intelligenskvotient i området 50-69. Det vil resultere i indlæringsvanskeligheder i skolen, men mange voksne kan arbejde og klare sig socialt.

IK 35-49

Ved en intelligenskvotient på 35-49 (moderat/middelsvær evnesvag) har barnet udtalte forstyrrelser, men de fleste klarer personlige fornødenheder.

IK <20-34

En intelligenskvotient i området 20-34 (svært evnesvag) kræver vedvarende hjælp og støtte, og ved intelligenskvotienter under 20 (sværeste grad) er der brug for konstant pleje og hjælp til alt.

Særligt for IK 70-85

Der findes ingen diagnostisk kategori for den gruppe, der har en intelligenskvotient i området 70-85. Det hænger sammen med, at kategorien nogle steder - fx i udviklingslandene - ikke anerkendes. Her ses lidt lavere intelligens ofte ved fysisk svækkelse fx som følge af mangelfuld ernæring eller kroniske infektionssygdomme.

Årsager til mental retardering

Udviklingshæmning eller mental retardering hænger ofte sammen med arvelige sygdomme (fx Downs syndrom) og fx infektioner under graviditeten, alkoholmisbrug eller for tidlig fødsel.

Komplikationer under fødslenfx langvarig fødsel, iltmangel eller infektion kan også være årsag til mental retardering. Ligesom efterfølgende infektioner og skader kan.

Omsorgssvigt eller manglende stimulering af et barn kan også føre til udviklingshæmning.

Omfanget af mental retardering

På grund af flydende opgørelser, finder der ikke tal for, hvor mange danskere der er mentalt retarderede. Men der er tale om en lille gruppe. Da Statens Åndssvageforsorg blev nedlagt i 1980 var der knap 5.000 børn og godt 15.000 voksne under “forsorgen”, svarende til 0,4% af befolkningen.

Drenge/mænd er i overtal blandt de mentalt retarderede.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883