Hvad betyder ordene?

Vi har samlet en række centrale fagord fra psykiatriens og psykologiens verden. Se hvad ordene betyder her.

De psykiatriske diagnoser

Med udgangspunkt i diagnosesystemet ICD-10 beskriver bogen de psykiatriske diagnoser og hvilken betydning der har for patienten og for behandlingsforløbet, at der bliver stillet en diagnose og at man får stillet den RIGTIGE diagnose.

Køb bogen her - al overskud fra bogsalg går til arbejdet for et godt liv til flere!

abstinenstilstand – gruppe af symptomer, som opstår ved pludseligt ophør af brug af alkohol eller andet psykoaktivt, variende med karakteren af stoffet.

ADHD – Forkortelse af Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Opmærksomhedsforstyrrelse med eller uden samtidig hyperaktivitet.

affektiv – det, der vedrører følelser.

agitation – udtalt motorisk uro, ofte med formålsløst præg.

anhedoni – glædesløshed, afbleget følelsesliv.

amnestisk tilstand – hukommelsessvigt, med tab af korttidshukommelse, nedsat langtidshukommelse, men bevaret umiddelbar genkaldelse.

angsttilstande – gruppe af tilstande med angst som det gennemgående fællessymptom.

autisme – gennemgribende udviklingsforstyrrelse i den tidlige barndom.

autonom – knyttet til det autonome nervesystem, som står uden for viljens herredømme.

autonome symptomer – hjertebanken, rysten, sveden.

aversion – modvilje.

bipolar – betyder 'med to poler', bruges om affektive sindslidelser med både maniske og depressive symptomer.

bizarre vrangforestillinger – vrangforestillinger, som er komplet umulige, som ikke kan lade sig gøre, og som samtidigt er kulturelt uacceptabelt.

cannabinoider – de aktive stoffer i forskellige former for hash.

chronobiologi – læren om døgnrytmer.

delir el. delirium – forvirringstilstand med høj puls, blodtryk og temperatur.

demens – tilstand præget af varig svækkelse af hukommelsen og andre intellektuelle funktioner.

dependent – præget af afhængighed af andre.

dissociative – fraspaltede.

dobbeltdiagnose – samtidig forekomst af svær psykisk lidelse (f.eks. skizofreni) og misbrug.

dyssocial adfærd – adfærd præget af manglende hensyntagen til sociale normer og forpligtelser og manglende følelse for andre.

ECT – elektrokonvulsiv behandling, ‘elektrochok’.

emotionel – følelsesbetonet.

første-rangs-symptomer – symptomer som er særligt karakteristiske for skizofreni.

genkaldelse – umiddelbar evne til straks at gengive forelagte oplysninger, f.eks. navnene på tre genstande.

hallucinationer – sanseoplevelser uden ydre årsag.

hallucinogener – stoffer der kan fremkalde hallucinationer, f.eks. LSD.

hebefren skizofreni – tidligt indsættende skizofreniform, præget af svære forstyrrelser af følelsesliv og tankevirksomhed.

histrionisk – præget af letbevægelige følelser med overdrevne følelsesudtryk og opmærksomhedssøgende adfærd.

hyperaktivitet – tilstand præget af overaktivitet.

hyperkinetisk – præget at stærk bevægeuro.

hypnotika – sovemedicin.

hypokonder – tilstand sygelig frygt for alvorlig, livstruende sygdom.

ICD-10 – WHO’s internationale diagnosesystem (10. udgave), international diagnosebog.

induceret – indgivet eller overført.

intoksikation – forgiftningstilstand ofte med rusvirkning i forbindelse med brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer, afhængig af stoffets karakter.

katatone symptomer – sygelige holdnings- og bevægeforstyrrelser.

kognitiv – vedrørende intellektuelle funktioner, såsom hukommelse, opfattelse, forståelse og dømmekraft.

konfusionstilstand – se delir.

korttidshukommelse – evne til at huske forelagte oplysninger, f.eks. navnene på tre genstande efter 3-5 minutters forløb.

langtidshukommelse – evne til at huske begivenheder af ældre dato og forelagte oplysninger, f.eks. navnene på 3 genstande efter 15-20 minutters forløb.

limbiske system – det område i hjernen, der især har med hukommelse og følelser at gøre.

mental retardering – mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau for intellektuelle færdigheder resulterende i et intelligensniveau under det normale.

negative symptomer – nedsatte eller manglende psykiske normalfunktioner, f.eks. initiativløshed, passivitet, sprogfattigdom, følelsesmæssig affladning.

neologismer – private ord og vendinger, som ikke forstås af andre.

nervøs – neurotisk (ikke-psykotisk).

neurotisk – ikke-psykotisk, med angstsymptomer, tvangssymptomer, dissociative eller somatoforme symptomer.

nonkomplians – manglende påpasselighed med at følge lægens ordination.

opioider – smertedæmpende signalstof, stoffer med morfinlignedne virkning.

paranoid – lidende af vrangforestillinger, ofte af forfølgelseskarakter.

polymorf – mangeformet, med stadigt vekslende symptomer.

posttraumatisk – efter et traume.

psykoaktive stoffer – stoffer med virkning på psyken, oftest af stimulerende, euforiserende eller beroligende karakter.

psykoedukation – undervisning af patienter og pårørende om psykisk sygdomme, årsager og behandling.

psykose eller psykotisk tilstand – tilstand med psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger.

recidiv – tilbagefald.

residualtilstand – tilstand med restsymptomer.

sedation – beroligelse.

sedativa – beroligende midler, f.eks. Stesolid.

seponere – stoppe, ophøre med (om medicinsk behandling).

sindslidelse – sværere psykisk lidelse, ofte med psykotiske symptomer.

skizoid – med skizofrenilignende træk.

somatoforme symptomer – legemlige symptomer uden fysisk forklaring.

stress – belastende fysiske eller psykiske forhold.

stress-relateret – forbundet med traume og belastning.

sygdomsbillede – gruppe af karakteristiske symptomer, som ofte optræder samtidig.

symptomatologi – symptombillede summen af alle symptomer, helhedsindtrykket.

syndrom (f.eks. det depressive, det maniske, det skizofrene) – karakteristisk sygdomsbillede.

terapiresistens – manglende effekt af behandlingen.

tics – ufrivillige muskeltrækninger.

traume – belastende begivenhed, ofte pludselig og sjælsrystende.

tvangslidelse – lidelse med tvangstanker og tvangshandlinger.

uselektiv – ikke-udvælgende eller ikke-skelnende mellem forskellige muligheder.

usocialiseret adfærd – manglende social adfærd.

vrangforestillinger – forkerte forestillinger, som fastholdes med urokkelig overbevisning, og som ikke alment accepteres i den pågældende samfundskreds (kultur).

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883