Den vigtige indsats i barndommen

Selvom vi udvikler os hele livet, peger al forskning på, at oplevelser og påvirkninger i vores barndom har den allerstørste betydning for, hvordan vi udvikler os som personer.

Når børn mistrives i længere tid, er der stor risiko for, at de udvikler alvorlige psykiske problemer. Ny undersøgelse fra Vidensråd for Forebyggelse dokumenterer, at danske børn i stigende grad mistrives. Og ifølge OECD har halvdelen af alle personer, der har en psykisk sygdom, udviklet sygdommen, inden de fyldte 15 år. Samtidig er antallet af patienter i børnepsykiatrien steget med 165 % fra 2001 til 2011.

Det er afgørende at vende denne kedelige udvikling. Mistrivsel kommer til udtryk på mange forskellige måder. Alt for mange unge piger får spiseforstyrrelser eller skader sig selv på anden vis, fx ved cutting. Drenge udvikler derimod oftere et misbrug af rusmidler, når de ikke trives. Mange børn og unge kæmper med lavt selvværd, angst, stress og ensomhed. Og en stor gruppe børn og unge vokser op i familier med psykisk sygdom. De har en markant øget risiko for selv at udvikle psykisk sygdom. Flere og flere børn og unge får desuden diagnoser som ADHD og depression, og hele 15 % af alle børn og unge i Danmark har været eller er i behandling for en psykisk sygdom.

Marianne Skjold, direktør

Alt det vi gør

I vores rullende klasseværelse har vi fokus på positive klas-sefællesskaber og psykisk trivsel – en succesfuld indsats, der fortsætter de kommende år. Vi har en onlinerådgivning for børn og unge, og vi opkvalificerer skolelærere og andre fagpersoner, så de kan være med til at forebygge mistrivsel. Vi har samtalegrupper for børn, der har forældre med psykisk sygdom, da disse børn har en stor risiko for selv at udvikle psykisk sygdom.

Og så har vi – i projektet Snak om det – udviklet undervisningsmateriale, som skolelærere kan bruge som udgangspunkt for dialog om psykisk sygdom i de mindre klasser i folkeskolen.

Endelig starter vi nu et projekt, der skal opspore og sikre en tidlig indsats over for børn og unge, der mistrives, men som ikke er syge nok til at blive behandlet i børnepsykiatrien. Vi arbejder sideløbende på at få politikerne til at tage ansvar for børn og unges trivsel. I den forbindelse har vi samlet de mest kompetente fagfolk med viden om børns trivsel til at hjælpe os med at udforme en forebyggelsesplan for børn og unge. Vi præsenterer planen for politikerne i efteråret. Vi vil have en lovgivning, der sikrer forebyggelse af psykisk sygdom hos børn og unge. Fx ønsker vi, at man altid kan få hjælp i en familie, hvor mor eller far har en psykisk sygdom, eller at man kan få hjælp, så man kan blive fastholdt i uddannelses-systemet. Vi ved, at en tilknytning til fællesskabet kan være afgørende for psykisk trivsel.

Velkommen til forældrene

Som du kan læse i dette nummer af Psykiatri-information, vil vi i de kommende år udvide vores indsats med en ny, vigtig målgruppe – nemlig forældrene. Forældre spiller en afgørende rolle i forhold til børns trivsel og deres eventuelle udvikling af psykisk sygdom.

Den måde, forældre opdrager deres børn på, er vigtig: Hvilke rammer sætter man for sit barn, hvordan sætter man grænser, er man konsekvent og siger stop, hvordan taler man til sit barn, og hvordan inddrager man sit barn. I det hele taget: Hvordan ser man barnet? Det gode forældreskab skaber børn, der er psy-kisk robuste, og som har selvværd og modstandskraft, når de møder udfordringer og svære situationer – også senere i livet. Det er Psykiatrifondens ambition, at flere får et godt liv med en god psykisk sundhed. Vi viser vejen med en række forebyggelsesindsatser over for børn og unge.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883