Hvad siger elever selv om deres trivsel?

Vi tror vi ved meget om børns trivsel, men hvad siger eleverne selv? Få her en opsummering over, hvad forskellige undersøgelser siger om elevernes trivsel - fra elevernes eget synspunkt.

Eleverne vil gerne have medbestemmelse

Det har stor betydning for eleverne at have indflydelse på deres egen trivsel. Det slår den nationale trivselsmåling fast for tredje år i træk. Eleverne ønsker mere indflydelse og medbestemmelse, både på undervisningen og på de fysiske forhold på skolen. Også Psykiatrifondens egne trivselsundersøgelser peger på, at elever som oplever at have indflydelse på deres egen og andres trivsel oplever størst tilfredshed og håb.

Fakta

  • Ca. 80% af folkeskoleeleverne i 4-9 kl er glade for deres klasse og skole
  • Ca. 25% af folkeskoleeleverne i 4-9 kl oplever en skolehverdag som de tror på at kunne lykkes i
  • Ca. 10% af folkeskoleeleverne i 4-9 kl oplever stort set ikke at kunne lykkes i skole

De fleste skoleelever trives godt, men...

Når elever fortæller, at de trives i skolen, i klasserummet og med klassekammeraterne beskriver de bl.a. en oplevelse af, at der er plads til at være sig selv, af tryghed og positive relationer og af at have indflydelse på hverdagen i klassefællesskabet. 

Det er de sammen ting der i omvendt fortegn kan påvirke en elev, en klasse og en skole i retning af mistrivsel. Altså forhold som dårlige eller manglende relationer, utryghed, manglende rum og forståelse for individualitet og forskelligheder samt begrænsede muligheder for at have indflydelse på læring og trivsel i hverdagen.

Overordnet viser de samlede resultater fra trivselsmålingen 2017, at de danske skoleelever generelt trives godt og trivslen har været stigende de sidste tre år. Skolerne har både store styrker og vigtige udfordringer, hvad angår elevernes trivsel. Der peges på i alt fire områder, som eleverne er utilfredse med og som påvirker deres trivsel negativt:

  • Toiletforholdene på skolerne
  • Forstyrrelser i timerne
  • Elevernes indvolveringsgrad i undervisningen
  • Kedsomhed

Flere af ovenstående områder var også fremhævet i de to tidligere trivselsmålinger fra 2015 og 2016, så eleverne er ikke i tvivl og giver, gennem trivselsmålingerne, et billede af, hvordan der på folkeskoleområdet kan prioriteres for at styrke elevernes trivsel.

I en undersøgelse af elevernes behov ift. deres skoletrivsel, foretaget af Psykiatrifonden og Statens Institut for Folkesundhed, fremhæves det at det er et vigtigt element for elevers trivsel, at de lærer hinandens styrker og svagheder bedre at kende. Forskning viser, at indsigt og forståelse for hinandens forskelligheder er en vigtig forudsætning for trivsel og forudsætning for at kunne skabe positive sociale relationer og føle tilknytning til skolen. 

Psykiatrifonden har i mange år kørt ud til skolerne og haft én til én samtaler med de unge om mistrivsel og psykisk sygdom. Her fremhæver eleverne ofte forholdet og tilliden til én eller flere lærere som en afgørende faktor for, at de oplever det som positivt og trivselsfremmende at være tilknyttet skolen i perioder, hvor problemer og mistrivsel fylder for den unge. Dette understøtter dét som mange undervisere allerede ved; at undervisere er afgørende for at kunne påvirke elever i mistrivsel.

Kilder:

Elevoptimisme og trivsel i skolen - Analyse af Den nationale trivselsmåling 2017’ af dansk center for undervisningsmiljø/DCUM. (indsæt link)

SiF, Trivsel i Folkeskolen - Behovsundersøgelse

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883