Skolens handleplan ift. mistrivsel

Hvis du er bekymret for en elev, er det vigtigt, at du deler bekymringen med dit team, dine kolleger og din ledelse . Når I deler jeres viden og observationer af eleven, får I et bedre billede af elevens situation. Find ud af, hvordan I bedst muligt kan støtte eleven (se fem gode råd ved bekymring om en elevs mistrivsel, link til boks med råd).

Følg skolens handleanvisninger ift. elevers mistrivsel. Det er vigtigt, at I på skolen har klare aftaler om, hvem der gør hvad, og hvornår det gøres.

Skolens handleanvisninger kan have forskellige navne; handleplan, beredskabsplan, mistrivselsplan osv. Nogle skoler har en samlet handleplan for trivsel og mental sundhed, men nogle skoler har specifikke handleanvisninger ift. særlige situationer, fx ved skilsmisse, sorg el.lign.

Har din skole ingen handleanvisninger for, hvordan I håndterer sager med sårbare elever, så efterlys én, tal med dine kollegaer om det og bed ledelsen om at gå ind i dette arbejde. Det er vigtigt, at du som lærer har nogle rammer for at arbejde med dine elevers trivsel.

Et kontinuerligt arbejde med at fremme elevernes trivsel og håndtering af mistrivsel er nødvendigt for at skabe forbedringer.

Vigtige elementer i en handleplan ift. elevers mistrivsel:

  • Eleverne skal vide, hvem de skal gå til på skolen, hvis de selv mistrives eller er bekymret for deres skolekammeraters trivsel.
  • Personalet skal vide, hvordan de skal handle internt på skolen, hvis de er bekymrede for en elevs trivsel.
  • Det skal være tydeligt, hvilke eksterne instanser der kan hjælpe, og hvilke tilbud der findes offentligt og privat i nærområdet. Fx hvem i kommunen der skal kontaktes ved misbrugsproblematikker, eller hvornår det vil være relevant at involvere kommunens familieafdeling eller PPR.
  • Handleplanen skal udarbejdes med input fra repræsentanter fra både ledelse, de forskellige personalegrupper og eleverne.
  • Planen skal løbende tages op på personalemøder, så det altid er tydeligt, hvordan man skal handle på en bekymring.
  • Eleverne skal løbende informeres om handleplanen, så de ved, hvad de skal gøre i tilfælde af egen eller kammeraters mistrivsel.

Brug ledelsen, hvis der skal informeres til instanser uden for skolen. På mange skoler er det en ledelsesopgave at skrive underretninger (link til boks om underretninger). Sørg for at opdatere hinanden med ny viden og hold kontakt til eleven, som også skal vide, hvad der bliver sat i værk. 

Har du brug for ekstra viden og sparring kan du kontakte Børns Vilkår, som tilbyder rådgivning til fagpersoner om udsatte børn. De har særlig viden om, hvornår og hvordan man skal underrette om en elev. De ved også, hvordan man samarbejder med myndighederne, når man har lavet en underretning. Se mere hos Børns Vilkår’s.

Flere lærere har ofte en følelse af at stå alene med deres trivselsindsatser. Arbejd derfor efter, at I på skolen får nogle fælles indsatsområder at arbejde med.

Pas også på dig selv

Det er hårdt arbejde at passe godt på sine elever - og det kræver engagement og stor energi. Det er vigtigt at passe på eleverne, men det er også vigtigt at passe på sig selv.

Din egen trivsel er også et vigtigt element i at fremme elevernes trivsel. 

I læremidlet TRIV NU er der også en del til lærere som retter sig mod at forbedre trivslen individuelt og i teams. Se mere her.

Kilder: Projekt Trivsel SmileyProjekt Model Skoletrivsel for alle, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883