Trivsel Smiley

Alt for mange elever på erhvervsskoler mistrives. Det skaber udfordringer i forhold til undervisningen, elevernes læring, deres sociale relationer og i sidste ende er mistrivsel medvirkende til, at mange elever ikke fuldfører deres erhvervsskoleuddannelse.

De erhvervsskoler, der deltager i Trivsel Smiley, får mere viden om psykisk sygdom og mistrivsel – og de får hjælp til at udvikle en fælles plan for, hvordan de støtter og hjælper elever, der mistrives. Derudover får de en metode til at arbejde med trivselsfremme med udgangspunkt i deres egen praksis og de udfordringer de står overfor.

Trivsel Smiley er ikke et tidsafgrænset projekt. Det er et program, der bliver implementeret på skolerne – og forankring er tænkt ind fra starten. Årligt skal skolerne sammen med Psykiatrifonden følge op på deres arbejde med håndtering og forebyggelse af mistrivsel samt trivselsfremme. Det skal de for at sikre, at de hele tiden bliver så gode som muligt til at skabe et trivselsfremmende miljø for eleverne på skolerne, så flere elever fuldfører den uddannelse, som de har påbegyndt.

Formål 

Formålet med Trivsel Smiley er at støtte sårbare elever og styrke trivslen for alle elever på landets erhvervsskoler, så færre unge frafalder deres uddannelse på grund af mistrivsel.Programmet taler ind i erhvervsskolereformens mål 2 (flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse) og 4. (tillid til og trivsel på erhvervsskolerne skal styrkes)

Målgruppe

Den primære målgruppe er elever på erhvervsskoler – særligt på grundforløbene, da det største frafald sker her. Projektet inddrager alle niveauer på skolen – både elever, lærere/vejledere/coaches etc., ledelsen samt skolens samarbejde med nøglepersoner i kommunen.

Da elever er tilknyttet erhvervsskoler i en relativt kort periode i forhold til ansatte, er vores aktiviteter primært rettet mod at klæde de ansatte på til vedvarende at forebygge mistrivsel samt fremme trivslen på skolen.

Udvikling af programmet

Programmet bygger på erfaringer og dokumenteret viden og er udviklet af Psykiatrifonden i samarbejde med SOSU Herning, Agroskolen Hammerum og SDE Vejle samt Herning og Vejle kommune. Derudover har erhvervsskolen Niels Brock fungeret som sparringspartner, og vi har besøgt flere andre erhvervsskoler, hvor vi har foretaget fokusgruppeinterviews og observeret undervisningen. Udviklingsprocessen og pilottesten af programmet har sikret, at det udviklede program opleves som konkret, relevant og realistisk at implementere på erhvervsskoler. 

Programmets aktiviteter

Programmet har fokus på både håndtering og forebyggelse af mistrivsel samt fremme af mental sundhed.

Håndtering og forebyggelse af elevers mistrivsel

For at skabe sammenhæng og synergi mellem aktiviteterne omhandlende håndtering og forebyggelse af mistrivsel skal skolerne nedsætte en projektgruppe bestående af 4-6 ansatte. Projektgruppen må meget gerne bestå af en leder, en GF lærer og vejleder, coaches samt andre relevante ansatte.

 

Trivsel smiley - model

Psykisk førstehjælp til unge

Psykisk førstehjælp til unge er et redskab til opsporing og håndtering af psykisk mistrivsel og/eller sygdom hos unge. Projektgruppen bliver uddannet psykisk førstehjælpere. De deltager også på et kursus, hvor de bliver klædt på til at opkvalificere deres kollegaer og afholde workshops for eleverne. Kurset målrettet de ansatte skal øge deres viden og handlekompetence overfor sårbare unge, så alle ansatte bliver klædt på til at håndtere elevernes mistrivsel. Workshoppen målrettet eleverne skal give de unge redskaber til at handle på egen og andres mistrivsel samt øge deres selvbevidsthed, så de får en bedre social og relationel forståelse. Det kan de bruge positivt under uddannelsen, og det ruster dem til deres fremtidige arbejdsliv og livsduelighed generelt.

Beredskabsplan

Projektgruppen deltager på en workshop, hvor Psykiatrifonden hjælper med at udvikle en beredskabsplan for skolens arbejde med unge, der mistrives. Beredskabsplanen skal sikre hurtig og god hjælp. Denskal understøtte, at kommunen og skolen arbejder tættere sammen ift. at støtte og hjælpe elever, der mistrives. Beredskabs­planen fungerer også somen støtte for lærerne, så de oplever en afgrænsning i deres opgave og en tydelighed omkring hvem, der skal gøre hvad, hvornår og hvordan. Derudover skal beredskabsplanen være tilgængelig for eleverne, så de har kendskab til skolens hjælp til elever, der mistrives.

Fremme af mental sundhed

Alle ansatte på GF1 og evt. GF2 skal deltage i et trivselsforløb. Vi anvender aktionslæring som metode til at arbejde systematisk med trivselsfremme. Aktionslæring handler om i fællesskab at arbejde med de udfordringer, man som ansat oplever i praksis. Aktionslæring tager udgangspunkt i den viden og de erfaringer, som allerede eksisterer på skolen og igennem selvvalgte emner afprøver de ansatte konkrete aktioner. Gennem individuel og fælles refleksion over aktioner og praksis styrkes både den individuelle og organisatoriske læring. Målet med aktionslæringsforløbene er, at trivslen blandt eleverne på skolen øges.  

Ved at tage udgangspunkt i de enkelte skolers udfordringer og have fokus på de ansatte som eksperter på egen praksis har vi fundet en metode, som de tre skoler, der har deltaget i udviklingen af programmet, alle finder relevant og som de er motiverede for at arbejde med. 

Hele skolen hele tiden

Det er Psykiatrifondens erfaring, at dét, der skal sættes ind med, er en systematisk håndtering af elevers mistrivsel og et fortløbende arbejde med trivselsfremme – ikke blot en projektafgrænset indsats. Derfor skal skolerne som deltager i Trivsel Smiley vedblive med at arbejde med programmets indhold. Hvert år skal skolerne udarbejde en handlingsplan, som sikrer, at der arbejdes aktivt med håndtering af elevers mistrivsel og fremme af trivsel. 

Programmets omfang

Følgende aktiviteter indgår i Trivsel Smiley programmet. Psykiatrifonden står for afholdelsen af aktiviteterne. 

Trivselsfremme

  • Minimum 10 (GF1 og evt. GF2) ansatte skal deltage i de trivselsfremmende workshops.Trivselsmøde 1, 3 timers workshop: Trivselsfremmende tiltag og aktionslæring
  • Trivselsmøde 2, 3 timers workshop: Opfølgning på trivselsfremmende aktioner og igangsættelse af nye 
  • Trivselsmøde 3, 3 timers workshop: Opsamling på individuel og organisatorisk læring samt fokus på, hvordan skolen skal arbejde videre med aktionslæring i forhold til trivselsfremme? 

Psykisk Førstehjælp til unge

  • 2 dages kursus: Uddannelse af 4-6 ansatte (projektgruppen) i Psykisk Førstehjælp til unge
  • 4 timers workshop: Projektgruppen får redskaber til at opkvalificere deres kollegaer i 3-timers kurset ’Støtte til unge’ og afvikle 3-timers elevworkshoppen ’Hvordan er det at være ung?’.

Projektgruppen står efterfølgende for løbende at undervise nye hold elever i ’Hvordan er det at være ung’ samt opkvalificere deres kollegaer i ’Støtte til unge’.

Beredskabsplan

  • 3 timers workshop for projektgruppen, evt. elever samt repræsentanter fra kommunen, som udvikler skolens beredskabsplan. (Den færdige beredskabsplan skal efterfølgende præsenteres for hele skolen).

Hele skolen hele tiden

  • Skolen/afdelingen fortsætter arbejdet med Trivsel Smiley og udarbejder årligt en handleplan for deres arbejde.

 

undefined

 

KOMMUNENS ROLLE I TRIVSEL SMILEY

Det er vigtigt, at kommunen er involveret i arbejdet omkring håndtering og forebyggelse af mistrivsel, hvis skolen skal lykkes med at hjælpe flere sårbare elever til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Kommunerne skal være med til at sikre overgange og sammenhænge mellem uddannelsessektor og kommunens indsatser samt tilbud. 

Beredskabsplan

Kommunen deltager i udviklingen af skolens beredskabsplan, som skal sikre god og hurtig hjælp til elever, der mistrives. Beredskabsplanen skal både indeholde en kortlægning af de interne støttemuligheder på skolen, og den skal også indeholde en kortlægning af kommunens tilbud til sårbare unge, som er brugervenlig og som gerne opdateres løbende, fx en gang årligt. 

Forventning til kommunen ift. beredskabsplan

En ansat fra kommunen deltager i udviklingen af skolens beredskabsplan og udarbejder en oversigt over alle tilbud til sårbare unge i kommunen, som kan bruges i beredskabsplanen. De skal også bidrage til at skabe en hurtig og effektiv kobling mellem den interne og eksterne beredskabsplan.

Psykisk Førstehjælp til unge

Det vil være muligt for deltagende kommuner at få 1-2 ansatte med på kurset Psykisk Førstehjælp til unge. 

Forventning til kommunen ift. Psykisk Førstehjælp til unge

Kommunen udvælger en ressourceperson, som bliver uddannet i Psykisk Førstehjælp til unge. Denne person bistår skolerne med at få uddannet de ansatte på skolen og undervise eleverne i elevprogrammet.

VIL JERES SKOLE DELTAGE I INDSATSEN?

Psykiatrifonden er på udkig efter erhvervsskoler, som ønsker at deltage i Trivsel Smiley i foråret 2019.  

Skolerne forpligtiger sig til at afholde omkostningerne til de ansatte, som deltager i indsatsen.

Kontakt

For yderligere informationer kontakt projektleder Rune Erlangsen på re@psykiatrifonden.dk.

Tak til VELUX FONDEN

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN, som er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883