Specialiseret mentorforløb

​Vi tilrettelægger et mentorforløb ud fra den enkelte borgers konkrete behov i samråd med jobcentrets ønsker.

Vores hel­heds­o­ri­en­te­re­de og spe­ci­a­li­se­re­de men­tor­ind­sats er specifikt til­ret­telagt til at kunne støtte borgere med psykisk sårbarhed eller sygdom, som er uden for ar­bejds­mar­ke­det. Vi til­ret­te­lægger forløbet ud fra de behov, som borgeren har, og det formål job­cen­teret angiver i hen­vis­nin­gen. Vi arbejder tæt sammen med sagsbehandleren for at nå de opstillede mål.

Et mentorforløb i Psykiatrifonden er med til at forbedre borgerens evne til at mestre deres hverdag, og løfte troen på egne evner. Erfaringen er desuden at støtte fra vores mentorer, er med til at skabe de bedste forudsætninger for det videre samarbejde mellem borgeren og jobcentret. Mentorsamtalerne varetages enten af Psykiatrifondens psykologer og socialrådgivere med erhvervserfaring fra det psykiatriske område.

Formål​

Formålet med Psykiatrifondens mentorindsats er at støtte op om at deltageren og forbedre deres evne til at mestre deres hverdag, og løfte troen på egne evner og derigennem at opnå eller fastholde job, behandling, praktik og uddannelse.

Det kan også være en mentorindsats der er målrettet imod at sikre, at de aktiviteter, der fremgår af en indsatsplanen bliver realiseret. Fx kan mentoren støtte op om at deltageren opnår eller fastholder behandling, praktik, job, uddannelse eller koordinere samarbejdet mellem myndigheder.

Mentoren kan desuden hjælpe med at skabe overblik og stabilitet over borgerens arbejdsmæssige, helbredsmæssige, sociale og økonomiske situation.

Målgruppe

​Personer der modtager kontanthjælp, sygedagpenge eller fleksjob ledighedsydelse eller personer visiteret til jobafklaring eller ressourceforløb der har brug for en særlig indsats for at sikre at personen får den nødvendige hjælp til at fastholde, opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sådan foregår det

​Forløbet kan tilrettelægges individuelt, men varer som udgangspunkt 13 uger og afsluttes med en skriftlig tilbagemelding til jobcentret.

Samtalerne foregår fortrinsvis hos Psykiatrifonden.

 • Visitation

  Du er velkommen til at kontakte os og drøfte en borgeres problemstillinger inden du tager endelig stilling til at bevillige forløb i Psykiatrifonden. Herudover deltager vi gerne i visitationssamtaler her i Psykiatrifonden eller på jobcenteret.

   

   

  Vi kan arbejde hos jer

  Hvis I visiterer mange borgere, kan opgaven udføres hos jer. Kontakt os og hør mere.

   

   

  Sikker mail

  Vi kan kontaktes via e-Boks, eller send en mail til daglig leder Nicolaj Christiansen på nc@psykiatrifonden.dk.

   

   

   

  IT sikkerhed

  Vi er godkendt af autoriseret IT revisor til i henhold til gældende lovgivning.
  Du kan kontakte os for at indhente IT-revisorerklæring.

 • Sikker mail

  Vi kan kontaktes via e-Boks, eller send en mail til daglig leder Nicolaj Christiansen på nc@psykiatrifonden.dk.

 • Jobafklarings- og ressourceforløb

  Vi skaber gode resultater ved at være i tæt samarbejde med sagsbehandleren og arbejde tværfagligt i de enkelte forløb.

  Læs mere her
 • Udviklings- og afklaringsforløb
  ​I vores ud­vik­lings- og af­kla­rings­for­løb er målet at styrke borgerens til­knyt­ning til ar­bejds­mar­ke­det via un­der­vis­ning, samtaler og virk­som­heds­prak­tik. Borgere, der på grund af psykiske ud­for­drin­ger er i risiko for at miste til­knyt­nin­gen til ar­bejds­mar­ke­det, har ofte brug for et forløb, hvor de kan tale med pro­fes­sio­nel­le om deres situation og problemer og få rå­d­giv­ning i forhold til de mu­lig­he­der og barrierer, det skaber på job­mar­ke­det.
  Læs mere her

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883