Udviklings- og afklaringsforløb

Vi har metoderne og erfaringen til at løfte psykisk sårbare ind på arbejdsmarkedet

​I vores ud­vik­lings- og af­kla­rings­for­løb er målet at styrke borgerens til­knyt­ning til ar­bejds­mar­ke­det via un­der­vis­ning, samtaler og virk­som­heds­prak­tik. Borgere, der på grund af psykiske ud­for­drin­ger er i risiko for at miste til­knyt­nin­gen til ar­bejds­mar­ke­det, har ofte brug for et forløb, hvor de kan tale med pro­fes­sio­nel­le om deres situation og problemer og få rå­d­giv­ning i forhold til de mu­lig­he­der og barrierer, det skaber på job­mar­ke­det.

Erfaring og ekspertise

Vi har stor erfaring og ekspertise med at hjælpe og afklare personer, som kæmper med psykiske vanskeligheder og trivsel. Det kan være lige fra belastningstilstande, livskriser og stress til angst, depression, personlighedsforstyrrelser, OCD, AHDH, autisme spektrum forstyrrelser, bipolarlidelse, skizofreni og PTSD.

Vi giver troen igen

Vi arbejder for at hjælper borgeren til at genvinde troen på sig selv og se deres konkrete mu­lig­he­der på ar­bejds­mar­ke­det.

I forløbet arbejder deltageren derfor med sin arbejdsidentitet og muligheder på arbejdsmarkedet. Nogle har brug for få sat tingene i perspektiv, genfinde sig selv og indse, at de måske kan mere, end de troede. Andre har brug for at få beskrevet og konkret afklaret deres arbejdsevne og skånebehov, så de kan indstille deres forventninger til arbejdslivet i forhold til de ressourcer, de reelt har til rådighed.

Vi ser håb og muligheder

Der, hvor andre aktører ofte giver op, ser vi fortsat håb og muligheder. Det gør vi, fordi alle vores socialrådgivere og psykologer har stor viden og faglig indsigt i psykisk sygdom og i hvilke muligheder og barrierer, det skaber på arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Borgere der modtager kontanthjælp, sygedagpenge eller fleksjob ledighedsydelse eller personer visiteret til jobafklarings- eller ressourceforløb.

Samtaler

​Løbende samtaler med en psykolog og socialrådgiver er en gennemgående del af udviklingsforløbet.

Samtalerne tager udgangspunkt i at afdække deltagerens ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder. Deltageren bliver trænet i at håndtere og forebygge tilbagefald og støttes i at omdanne viden fra undervisningen til konkrete strategier, som kan bruges i det efterfølgende praktikforløb og fremtidige arbejdsliv.

Sådan gør vi

Forløbet består som udgangspunkt af undervisning, arbejdsmæssig afklaring, støttende samtaler, en virksomhedspraktik og en skriftlig dokumentation, men kan tilrettelægges individuelt. Forløbet varetages af socialrådgiver og psykologer.

Et udviklings- og afklaringsforløb varer som udgangspunkt 20 uger og indeholder typisk:

 • Samtaler med en psykolog og en socialrådgiver 
 • 6 ugers undervisning Hverdags- og arbejdslivsmestring samt Psykoedukation 
 • 13 ugers praktikforløb 
 • Skriftlig tilbagemelding til jobcentret (det nærmere indhold aftales med sagsbehandleren)
 • Visitation

  Du er velkommen til at kontakte os og drøfte en borgeres problemstillinger inden du tager endelig stilling til at bevillige forløb i Psykiatrifonden. Herudover deltager vi gerne i visitationssamtaler her i Psykiatrifonden eller på jobcenteret.

   

   

  Vi kan arbejde hos jer

  Hvis I visiterer mange borgere, kan opgaven udføres hos jer. Kontakt os og hør mere.

   

   

  Sikker mail

  Vi kan kontaktes via e-Boks, eller send en mail til daglig leder Nicolaj Christiansen på nc@psykiatrifonden.dk.

  IT sikkerhed

  Vi er godkendt af autoriseret IT revisor til i henhold til gældende lovgivning.
  Du kan kontakte os for at indhente IT-revisorerklæring.

 • Sikker mail

  Vi kan kontaktes via e-Boks, eller send en mail til daglig leder Nicolaj Christiansen på nc@psykiatrifonden.dk.

 • Specialiseret mentorforløb

  Vores helhedsorienterede og specialiserede mentorindsats er specifikt tilrettelagt til at kunne støtte borgere med psykisk sårbarhed eller sygdom, som er uden for arbejdsmarkedet. Vi tilrettelægger forløbet ud fra de behov, som borgeren har, og det formål jobcenteret angiver i henvisningen. Vi arbejder tæt sammen med sagsbehandleren for at nå de opstillede mål.  Et mentorforløb i Psykiatrifonden er med til at forbedre borgerens evne til at mestre deres hverdag, og løfte troen på egne evner. Erfaringen er desuden at støtte fra vores mentorer, er med til at skabe de bedste forudsætninger for det videre samarbejde mellem borgeren og jobcentret. Mentorsamtalerne varetages enten af Psykiatrifondens psykologer og socialrådgivere med erhvervserfaring fra det psykiatriske område.

 • Jobafklarings- og ressourceforløb

  Vi skaber gode resultater ved at være i tæt samarbejde med sagsbehandleren og arbejde tværfagligt i de enkelte forløb.

  Læs mere om vores jobafklarings- og ressourceforløb

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883