BANEBRYDENDE FORSKNING: NYT PROGRAM HJÆLPER BØRN MED PSYKISK MISTRIVSEL

Programmet Mind My Mind kan hjælpe børn, der oplever psykisk mistrivsel. Det viser et nyt, stort, dansk forskningsprojekt, som Psykiatrifonden har gennemført i samarbejde med TrygFonden og udvalgte kommuner og regioner. Og der er et akut behov: I hver skoleklasse sidder der et til to børn, der viser tegn på angst, depression eller adfærdsproblemer, og mindst 15% af alle børn og unge i Danmark får en psykiatrisk diagnose, inden de bliver 18 år. I dag er den indsats, børnene møder, ofte præget af tilfældigheder, midlertidige projekter og meget forskellige fra kommune til kommune. Derfor ønsker Psykiatrifonden at udbrede det nye program til alle landets kommuner – og dermed til alle de børn og familier, der har brug for et effektivt tilbud.

 Børn, der mistrives på grund af tegn på angst, depression eller adfærdsvanskeligheder, betaler en høj pris i form af fx skolevægring, problemer med at fastholde venskaber og ensomhed og isolation i stedet for at deltage på lige fod med deres kammerater i skole og fritid.

”Der er meget stor forskel på de indsatser, man har til denne målgruppe i kommunerne, og Mind My Mind er et godt og effektivt bud på en løsning,” siger Psykiatrifondens formand, psykiater Torsten Bjørn Jacobsen.

Mind My Mind er et udviklings- og forskningsprojekt finansieret af TrygFonden og Lundbeckfonden, og det er drevet af Psykiatrifonden i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Region Hovedstadens Psykiatri samt forsøgskommuner og -regioner.

Artiklen kan læses herhttps://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2774513

Effektiv behandling til børn og unge i kommunalt regi

Det tog seks gode år at udvikle og evaluere Mind My Mind, og nu er resultaterne publiceret i det videnskabelige tidsskrift JAMA Psychiatry sammen med en podcast. Studiet viser at påvirkningen fra følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer faldt signifikant mere i Mind My Mind gruppen, sammenlignet med kontrolgruppen, der fik sædvanlig støtte. Dermed har studiet vist, at det er muligt at indføre effektiv behandling til børn og unge med angst, depressive symptomer og adfærdsmæssige problemer i kommunalt regi med et transdiagnostisk og modulært program. 

Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske metoder, der har vist god effekt hos børn og unge, og i forskningsprojektet er det afprøvet på aldersgruppen seks til 16 år.

”Det nye er, at de bedste metoder er samlet i ét program, så man kan tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om barnet oplever tegn på angst, depression, adfærdsvanskeligheder eller flere af disse på samme tid”, siger forskningsleder, klinisk lektor ved Københavns Universitet og overlæge i børne- og ungdomspsykiatri i Region Hovedstaden Pia Jeppesen.

Akut behov for effektiv hjælp

Psykiske sygdomme er folkesygdomme, der i mange tilfælde begynder allerede i barndom og ungdom. Meget tyder på, at det er muligt at afhjælpe eller mildne sygdomsudviklingen, men hjælpen kommer ofte for sent. Der er derfor et akut behov for at etablere tidlige og effektive tilbud til børn og unge i mistrivsel.

Mind My Mind tilbyder træning af tanker, følelser og adfærd med kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. Projektet har desuden udviklet fælles redskaber til at identificere målgruppen, og til at evaluere effekten for barnet og familien. Træningen er organiseret i moduler, der gør det muligt at skræddersy forløbet til det enkelte barn ved at udvælge de moduler, der bedst matcher behovet (se fakta boks). På den måde kan programmet anvendes til en bred vifte af problemer på tværs af de tre diagnose- og problemområder (transdiagnostisk).

Fire danske kommuner deltog i forskning

Mind My Mind programmet blev evalueret i et lodtrækningsforsøg i fire danske kommuner (Helsingør, Næstved, Vordingborg og Holstebro). Der deltog i alt 396 børn og unge (alder 6-16 år), som blev tilfældigt fordelt (1:1) til at modtage Mind My Mind eller kommunens sædvanlige støtte. Mind My Mind træningen er et individuelt program, der tilbyder 9-13 sessioner over 17 uger. Træningen foregår i regi af kommunens Pædagogiske, Psykologiske Rådgivning, PPR. Den sædvanlige støtte var meget forskellig fra kommune til kommune og inkluderede alt fra individuel rådgivning, psykologsamtaler, familie- eller gruppebehandling til  netværksmøder eller blot ”fortsat opmærksomhed på barnets udvikling”.

”Med andre ord er der børn, som mistrives psykisk og har det svært, som ikke får nogen reel hjælp i dag. Og barnets mistrivsel betyder samtidig ofte, at forældrene har svært ved at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen”, siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Mind My Mind har betydende effekt

Resultatet af Mind My Mind forsøget viste, at belastningen af følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer hos barnet faldt signifikant mere i Mind My Mind gruppen, sammenlignet med kontrolgruppen, der fik sædvanlig støtte. Faldet blev målt med spørgeskemaer til forældrene, der scorede påvirkningen på en skala fra et til ti point.

”Der var en betydende effekt over de 18 uger, som behandlingen varede. I alt 75% af Mind My Mind gruppen og 47% af kontrolgruppen faldt et vigtigt point eller mere. Det svarer til en ændring fra svær til moderat påvirkning, eller fra moderat til ingen påvirkning på mindst et af fem vigtige livsområder: følelsesmæssig belastning, funktion i hjem, skole, blandt kammerater og i fritiden”, fortæller forskningsleder Pia Jeppesen.

 

”Psykiatrifonden mener, at Mind My Mind bør være et fast tilbud i alle kommuner på linje med børnetandplejen.

 

Forskningsresultatet blev bekræftet af en række gavnlige effekter på andre områder (sekundære udfaldsmål), herunder reduktion af angst, depressive symptomer, generelle problemer, daglig og social funktion samt skolefravær. Spørgeskemaer om symptomer, belastninger og påvirkninger blev tillige besvaret af barnet selv, alt efter dets alder, og af skolelæreren, og disse svar viste også gavnlige effekter. Der var ingen negative effekter af Mind My Mind.

”Forsøget viser med andre ord, at det er muligt at indføre virksom forebyggelse og behandling til børn og unge med almindelige følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer i kommunalt regi med et transdiagnostisk og modulært program. Det har været helt afgørende for det gode resultat, at vi har arbejdet med en fælles organisering og klare krav om uddannelse og supervision af psykologerne og monitorering af udbyttet for børn og familier”, siger forskningsleder Pia Jeppesen.

 Nu arbejder Psykiatrifonden for at udbrede programmet til alle landets kommuner.

”Psykiatrifonden mener, at Mind My Mind bør være et fast tilbud i alle kommuner på linje med børnetandplejen. Børnene og deres familier skal kunne få effektiv hjælp, inden mistrivslen bliver for alvorlig og koster alt for meget på barnets udvikling”, siger Torsten Bjørn Jacobsen, psykiater og formand for Psykiatrifonden.

 

Læs mere om Mind My Mind

Mind My Mind er et udviklings- og forskningsprojekt finansieret af TrygFonden og Lundbeckfonden, og drevet af Psykiatrifonden i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Region Hovedstadens Psykiatri, Dansk Center for Sundhedsøkonomi – Syddansk Universitet samt forsøgskommuner og -regioner.

Mind My Mind er udviklet til behandling af børn og unge i alderen fra 6 til 16 år med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Der findes i dag kun ganske få evidensbaserede programmer til målgruppen, og de eksisterende programmer retter sig typisk mod ét symptomfelt og en begrænset aldersgruppe. De eksisterende programmer er kun implementeret i et begrænset antal af landets kommuner. Derfor har vi udviklet og evalueret et transdiagnostisk program til alle tre problemområder.

Mind My Mind behandling er et individuelt træningsforløb, hvor deltagerne træner metoder til at mestre og dermed afhjælpe angst, depressive symptomer og /eller adfærdsvanskeligheder. Forældre til børn med adfærdsvanskeligheder træner metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med deres barn.

Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske metoder, der har vist god effekt hos børn og unge. Det nye er, at de bedste metoder er samlet i ét program, så man kan tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om barnet oplever tegn på angst, depression, adfærdsvanskeligheder eller flere af disse på samme tid.

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883