Forhandlinger om reformjustering begynder i dag: Undersøgelse viser, at jobcenterforløb forringer sygemeldtes helbred

Sygemeldte, som er tilknyttet et jobcenter, oplever alvorlige, psykiske belastninger i forbindelse med deres tilknytning til jobcentret. Syv ud af ti svarer i en undersøgelse udarbejdet af Psykiatrifonden og Sind, at jobcentret belaster deres livskvalitet, mens en fjerdedel svarer, at kontakten med jobcentret ligefrem giver dem tanker om, at livet ikke er værd at leve. I dag begynder de politiske forhandlinger om en justering af fleksjob- og førtidspensionsreform, og derfor er undersøgelsen mere aktuel end nogensinde. De to organisationers formænd anbefaler blandt andet, at afklaringsforløb skal forkortes drastisk, at lægers vurderinger fremover ikke kan tilsidesættes som i dag og at jobcentrene ikke må sætte aktiviteter i gang, der forværrer den sygemeldtes helbred.

Af Torsten Bjørn Jacobsen og Knud Kristensen, formænd for hhv. Psykiatrifonden og Sind

Vores undersøgelse er foretaget blandt ca. 1400 sygemeldte medlemmer af 3F, FOA og Dansk Magisterforening, og den viser, at det psykiske helbred i høj grad belastes af kontakten med landets jobcentre. 67,9% svarer, at jobcentrene belaster deres livskvalitet i nogen grad eller høj grad, mens knap hver fjerde har tanker om, at livet ikke er værd at leve pga. kontakten til jobcenteret. Halvdelen svarer, at der bliver set bort fra lægeudtalelser og at jobcenteret sætter aktiviteter i gang, der forværrer helbredet.

Tid er helt afgørende

Vi kan se i vores undersøgelse, at jo længere tid, en sygemeldt befinder sig i beskæftigelsessystemet, desto større er risikoen for, at han eller hun oplever, at det forringer deres livskvalitet. Målet med de lange beskæftigelsesforløb var oprindeligt at støtte den sygemeldte til en tilknytning til arbejdsmarkedet. I stedet er de sygemeldte borgere i mange tilfælde i dag placeret i et usikkert ingenmandsland. De ved ikke, hvor lang tid afklaringen vil stå på, og de ved ikke, hvad resultatet af afklaringen vil være. De oplever stress og pres og at jobcentret ikke tager hensyn til deres helbred.

Over halvdelen af de sygemeldte, vi har spurgt, fortæller, at ydmygelse, manglende værdighed, en manglende følelse af frihed og mangel på kontrol over deres eget liv præger deres jobcenterkontakt. Og forekomsten af oplevet forringet livskvalitet og tanker om, at livet ikke er værd at leve, stiger markant efter et til to års kontakt med jobcentret. Det taler altså tydeligt for, at afklaringsforløb skal være væsentligt kortere end i dag og gerne højest et år.

De, der kan arbejde, vil også

Reformens intentioner om at styrke sygemeldtes tilknytning og mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarkedet er fornuftige nok. For langt de fleste sygemeldte, der kan, vil gerne arbejde. Et arbejde giver penge, social status og en følelse af at være på lige fod med andre.

Det er ikke lykken for noget menneske at blive alvorligt syg, og ingen drømmer som barn eller ung om en fremtid som sygemeldt på offentlig forsørgelse. Men det er ikke alle, der kan arbejde lige meget. Og det er der ikke altid forståelse for på jobcentrene.  I SIND og Psykiatrifondens undersøgelse svarer 56,9% ”meget enig” eller ”enig” til udsagnet: ”Jeg oplever et pres fra jobcenteret for at arbejde/arbejde flere timer, end jeg kan magte”.

Ser bort fra lægeudtalelser

Når fagpersoner som læger, psykologer eller psykiatere udtaler sig om en borgers sag, tager jobcentrene ofte ikke de faglige bedømmelser for gode varer. Knap halvdelen af respondenterne peger på, at jobcenteret har set bort fra udtalelser fra deres læge, psykolog eller psykiater. 27,6% af respondenterne svarer desuden, at de har fået deres helbred forværret af arbejdsprøvninger og praktik. Disse tal viser tyder på, at ønsket om beskæftigelse trumfer helt nødvendige og basale hensyn til den sygemeldtes helbred. 

Fokuser på andet end beskæftigelse

Der er ingen tvivl om, at det er nødvendigt med fokus på beskæftigelse – også for mennesker, der er sygemeldte. Problemet synes dog at være, at vi i Danmark har skabt et system, hvor der ikke er andet end fokus på beskæftigelse. I stedet for at have fokus på at hjælpe det enkelte menneske, ser systemet ikke mennesker, men udelukkende potentiel arbejdskraft. Når mennesker bliver mødt kun i forhold til deres arbejdskapacitet, kommer det mentale helbred til at lide. Og hvis det mentale helbred lider, er vejen til arbejde endnu længere. Derfor er det helt centralt, at jobcentrene møder det sygemeldte menneske med tillid og mulighed for stor medbestemmelse. Hans eller hendes ønsker skal inkluderes i indsatsen i langt højere grad end i dag.

Vi, de deltagende fagforbund og de mange parter bag initiativet #VærdigReform følger de politiske forhandlinger tæt og håber, at vores undersøgelse bliver inddraget i forhandlingerne. Og vi ser frem til, at reformarbejdet ender med et system, der er netop det – værdigt.

Læs hele undersøgelsen: https://www.epaper.dk/psykiatrifonden/unders%C3%B8gelse-af-livskvalitet-og-psykisk-helbred-for-sygemeldte-tilknyttet-et-jobcenter_psykiatrifonden_sind_2020/

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883