Psykiatrifonden: Forslag til epidemilov lægger op til tvang i hidtil uset omfang

Fredag den 13. november er sidste frist for at afgive høringssvar om regeringens udkast til lovforslag om en ny epidemilov, der skal træde i kraft til marts 2021. Lige som en lang række andre aktører mener Psykiatrifonden, at det er meget problematisk, at der i lovforslaget er lagt op til, at sundhedsministeren alene kan bestemme, at en sygdom er samfundskritisk og dermed udløse en lang række særlige omstændigheder, restriktioner mv. Dertil kommer, at lovforslaget generelt lægger op til et hidtil uset omfang af mulige tvangsforanstaltninger overfor borgerne, som vi ikke mener står i et rimeligt forhold til det, man vil opnå.

 

Sundheds- og Ældreministeriet

Holbergsgade 6

DK-1057 København K

sum@sum.dk (med kopi til fre@sum.dk).

     

 

HØRINGSSVAR

 

Hermed afgiver Psykiatrifonden sit svar på høring om Udkast til Forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven), sagsnr.: 2007933, dok. nr.: 1420375

 

Vi har modtaget regeringens udspil til en ny epidemilov og har følgende bemærkninger:

Det giver anledning til generel bekymring, at det i lovforslaget suverænt er sundhedsministeren, som vurderer om en sygdom er ”samfundskritisk” og dermed udløser en række særlige foranstaltninger. Loven omfatter hermed en ny kategori af sygdomme, hvis forekomst hverken er underlagt sundhedsfaglig eller parlamentarisk kontrol. Psykiatrifonden vil foreslå, at det underlægges såvel parlamentarisk kontrol som sundhedsfaglig vurdering.

Det følger derudover af lovforslagets §§8 og 17, at udsatte borgere, der bor på institutioner, behandlingssteder eller lignende, eksempelvis på grund af alvorlig, psykisk sygdom, kan opleve at blive udsat for frihedsberøvelse i medfør af loven. Disse borgere kan blive udsat for fysisk fastholdelse, tilbageholdelse og tilbageførsel, ligesom de kan blive udsat for, at lokaler, de opholder sig i, bliver aflåst.

Det vil sige, at loven lægger op til, at myndighederne kan gribe ind med tvangsforanstaltninger i borgerens eget hjem og at man dermed ikke giver de borgere samme retsstilling som andre borgere i Danmark.

Lovforslaget lægger generelt op til anvendelse af tvangsforanstaltninger over for Danmarks borgere i et omfang, der ikke synes at stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået ved tvangsforanstaltningerne. Det følger af anden lovgivning, at mindre indgribende foranstaltninger skal anvendes, såfremt de er tilstrækkelige. Dette bør også gælde for tvangsindgreb, der følger af denne lov.

 

De venligste hilsner

Psykiatrifonden

 

 

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883