God fondsledelse 2019

Psykiatrifondens lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Psykiatrifondens redegørelse dækker regnskabsperioden 1.1.2019 - 31.12.2019.

 

Anbefaling

Fonden følger

Fonden forklarer

1. Åbenhed og kommunikation

1.1.       Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

 

 

 

 

X

Bestyrelsen godkender minimum hvert andet år retningslinjer for ekstern kommunikation. Den seneste godkendelse er sket i 2018.

 

Generelt er det formanden, der udtaler sig på vegne af Psykiatrifonden i samarbejde med direktør, kommunikationschef og pressechef.

 

Fonden offentliggør en årsberetning og anvender aktivt sin hjemmeside og er til stede på Facebook, Instagram og LinkedIn.

 

 

Anbefaling

 

Fonden følger

Fonden forklarer

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

 1. 1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

 

 

X

Bestyrelsen afholder strategiseminar en gang årligt, hvor arbejdet med at udvikle og realisere fondens strategi drøftes med henblik på eventuel ændring eller prioritering.

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

 

 

X

Bestyrelsen holder årligt fire møder og et strategiseminar. Møder og seminar indkaldes og ledes af formanden.

 

For at sikre effektivitet og gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde er der udarbejdet et årshjul, der beskriver, hvornår de emner, som bestyrelsen i henhold til vedtægt og forretningsorden skal træffe beslutning om, sættes på dagsordenen.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

 

 

 

 

 

 

X

Bestyrelsen kan i henhold til sin vedtægt med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer beslutte, at et medlem varetager nærmere fastlagte opgaver for fonden, og at vedkommende modtager et vederlag herfor, der fastsættes i forhold til arten og omfanget af de pågældende opgaver.

 

Der blev ikke truffet beslutninger herom i 2019.

 

 

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

 

 

X

Bestyrelsens sammensætning skal i henhold til vedtægten afspejle fondens formål og samlede opgaver. Som medlemmer kan udpeges personer med viden og erfaring inden for dens formål, herunder lægevidenskab, psykologi, økonomi, jura, samfundsvidenskab, forretningsforståelse, ledelse og formidling.

 

Bestyrelsen er selvsupplerende. Bestyrelsen drøfter hvert år behovet for nye bestyrelsesmedlemmer ifm. kommende vacancer og i den forbindelse behovet for bestyrelseskompetencer i forhold til fondens opgaver og bestyrelsens øvrige kompetencer.

 

 

Anbefaling

Fonden følger

Fonden forklarer

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

 

X

Nye bestyrelsesmedlemmer udpeges i henhold til vedtægtens bestemmelser med 2/3 af bestyrelsesmedlemmernes stemmer.

 

Udpegningen sker efter en proces i bestyrelsen, hvor kompetencebehov og mulige personprofiler drøftes og prioriteres. Der er i 2019 indtrådt et nyt bestyrelsesmedlem som følge af vacance.

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

 

 

 

 

X

 

Det fremgår af Psykiatrifondens vedtægt, at

det – under hensyntagen til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet – tilstræbes, at der ved sammensætning af bestyrelsen tages hensyn til mangfoldighed i henseende til køn, alder og erhvervserfaring. Det tilstræbes, at der er en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen.

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 

 • den pågældendes navn og stilling,
 • den pågældendes alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

 

 

 

 

X

Oplysningerne om bestyrelsens sammensætning og medlemmernes erfaringer, kompetencer mv. fremgår af Psykiatrifondens årsrapport og hjemmesiden www.psykiatrifonden.dk.

 

 

 

Anbefaling

Fonden følger

Fonden forklarer

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

 

Psykiatrifonden har ingen dattervirksomheder.

2.4        Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

 

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

 

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,

 

 

 

           X

Medlemmernes uafhængighed vurderes ved udpegning og én gang årligt i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten.

 

Alle medlemmer af Psykiatrifondens bestyrelse i 2019 anses for at være uafhængige.

 

 

Anbefaling

Fonden følger

Fonden forklarer

 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

 

 

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

 

X

Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden, at bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på fire år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt to gange. Udpegningsperioden gælder fra årsmødet i det kalenderår, hvor udpegningen finder sted.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

 

X

Det fremgår af fondens vedtægter, at et medlem af bestyrelsen fratræder bestyrelsen senest på det årsmøde, der følger efter den pågældende er fyldt 72 år.

 

 

Anbefaling

Fonden følger

Fonden forklarer

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

 

 

X

Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en selvevaluering i henhold til vedtægtens bestemmelser, herunder af det enkelte medlems bidrag til bestyrelsens arbejde, bestyrelsens arbejdsform, bestyrelsesformandens ledelse samt samarbejdet mellem bestyrelse og direktion.

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

 

X

Bestyrelsen har fastlagt en forretningsorden for direktionens arbejde, ansvar og beføjelser. Bestyrelsen evaluerer én gang årligt direktionens arbejde med udgangspunkt heri.

3. Ledelsens vederlag

3.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

X

Medlemmerne af Psykiatrifondens bestyrelse modtager i henhold til fondens vedtægt ikke honorar.

 

Direktionen aflønnes med fast vederlag og en eventuel bonus.

3.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

 

 

 

X

Medlemmerne af Psykiatrifondens bestyrelse modtager i henhold til fondens vedtægt ikke honorar.

 

Direktørens vederlag fremgår af årsregnskabet.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883