Psykiatrifonden og forskning

Psykiatrifonden har i de seneste fem år i stigende omfang engageret sig i forskning i forbindelse med de aktiviteter, som vi beskæftiger os med. I det følgende kan du læse en kort beskrivelse af de forskellige forskningsaktiviteter, som vi har været involveret i.

 • Forskningsstøtte: Ældre med skizofreni

  Der bliver stadig flere ældre - også ældre, der lever et helt langt liv med skizofreni. Alligevel ved man meget lidt om ældre skizofrenipatienter og deres tilværelse, om hvordan de lever med sygdommen og om sygdommens udvikling over tid. Forskningen i emnet er meget sparsom – også internationalt set. Dette projekt belyser, hvilke faktorer, der har betydning for livskvalitet og sygdomsforløb blandt mennesker, der har haft skizofreni i mange år. Den mentale og fysiske sundhedstilstand, funktionsniveauet, livskvalitet og prognose for denne gruppe sammenlignes med den almene befolkning. Det undersøges også, hvordan mennesker med skizofreni adskiller sig fra mennesker med en kronisk, fysisk sygdom. Projektet er et ph.d.-projektet, der skal bidrage til større forståelse for sygdommen skizofreni og give mulighed for at komme med forslag til bedre behandling og målretning af sundhedsfremmende tilbud.

  Projektet indeholder en registerundersøgelse med data fra Det Psykiatriske Centralregister, Landspatientregistret, Dødsårsagsregistret, Danmarks Statistik og Lægemiddelstatistikregisteret. Data indhentes for alle danskere som under indlæggelse på psykiatrisk hospital i perioden 1970-1979 fik diagnosen skizofreni for første gang. Projektet indeholder også en interviewundersøgelse, hvor 150 nulevende ældre med skizofreni fra registerundersøgelsen med bopæl på Fyn kontaktes og interviewes.

  Projektet blev påbegyndt september 2013 og udføres af læge Maria Brink. Projektvejledere: K Andersen, B Nielsen og A Green. Undersøgelsen vil bidrage til større forståelse for sygdommen skizofreni, og give mulighed for at komme med forslag til tiltag i retning af bedre behandling og målretning af sundhedsfremmende interventioner. 

 • En populationsundersøgelse i samarbejde med EAO og DSD

  Måling af forekomst af stigmatiserende holdninger blandt personale i psykiatrien med følgende publikationer og præsentationer

   

  - Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker med skizofreni. Vendsborg P, Bratbo J, Dannevang A, Hagedorn-Møller J, Kistrup K, Lindhardt A & Nordentoft M. Ugeskrift for Læger 2013, 175, 2485.

  - Staff attitudes towards patients with schizophrenia.Vendsborg P, Bratbo J, Dannevang A, Hagedorn-Møller J, Kistrup K, Lindhardt A & Nordentoft M. Dan. Med. J. 2013, 60, A4710.

   

   Præsentationer ved videnskabelige konferencer

   

  - Schizophrenia -Opinions about the illness, the treatment and related personal behavior. Vendsborg P, Psykiatrifonden, Danmark Nordic Network – Mental health and Evidence: Linking research to Practice Workshop on Stigma Stockholm 12. – 13. March 2012, Karolinska Institutet. 

  - Psychiatric staff and schizophrenia. Opinions about the illness, the treatment and related personal behavior.Vendsborg P, Hagedorn-Møller J, Dannevang A, Bratbo J, Kistrup K, Lindhardt A & Nordentoft N[JB2] .

  - Together Against Stigma: Changing how we see mental illness. 5th International Stigma Conference, Ottawa, Canada, June 4-6, 2012, Ottawa CityCentre

 • Støttet beskæftigelse: Tryk og udarbejdelse af projektmanual

  I forbindelse med forskningsstudiet ”En randomiseret klinisk undersøgelse af effekten af ”supported employmemt” versus "standard behandling" var Psykiatrifonden involveret i bl.a. tryk og udarbejdelse af projektmanualen.
 Forankring: Ovl. Lene Falgaard Eplov og prof. Merete Nordentoft. Studiet undersøgte om en tilknytning af erhvervskonsulenter til distriktspsykiatrien og placering direkte med støtte i beskæftigelse/uddannelse forbedrede den erhvervsmæssige og generelle sociale situation for mennesker med alvorlige psykiske sygdomme (psykoser).

 • Forskningsstøtte: Unge med psykoser

  I 2011 modtog Psykiatrifonden en arv klausuleret til forskning. De to forskningsprojekter, som vi uddelte støtten til handler om stigmatisering hos børn og unge og om livssituationen for ældre med skizofreni.

   

  Oplevet stigmatisering hos børn og unge med psykose i antipsykotisk behandling  

  Ved Cand. Scient. Soc. Dea G Klauber, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg. Øvrige deltagere: Fink-Jensen A, Jeppesen P, Jensen KG, Rudå D, Stentebjerg-Olesen M, Hedegaard L, Jepsen JR, Fagerlund B & Pagsberg AK. 

  Formål: At undersøge oplevelse af stigmatisering blandt børn og unge med psykose i psykofarmakologisk behandling. At undersøge sammenhæng mellem den oplevede stigmatisering og patientens livskvalitet. Projektet gennemføres, som en del af TEA-projektet (Tolerabilitet og Effekt af Antipsykotika hos børn og unge). 

  Der er foretaget måling af livskvalitet og interview af de unge. Resultaterne er under bearbejdning og ph.d. afhandlingen indleveres til august 2016.

   

  Der er givet følgende præsentationer på videnskabelige konferencer:

   

  - Health related Quality of Life among children and adolescents with psychosis treated with antipsychotics, Psykiatriens Forskningsdag 2015

  - Health related Quality of Life among children and adolescents with psychosis treated with antipsychotics, at Nordic Conference of Psychiatry 2015, Copenhagen, Denmark

  - Experiences of Stigma in Children and Adolescents with Psychosis. The Tea Trial: Tolerance and Effect of Antipsychotics, WASP Jubilee Congress, London, UK, 2014.

  - Health related Quality of Life among children and adolescents with psychosis, Psykiatriens Forskningsdag 2014

  - Stigmatization of Children and Adolescents in antipsychotic treatment, Psykiatriens Forskningsdag 2011

   

  Læs mere om skizofreni og andre psykoser

 • Landsindsatsen om skizofreni

  I februar 2011 igangsatte Psykiatrifonden Landsindsatsen om Skizofreni – en landsdækkende informationskampagne. Formålet var at nedbryde tabuer og øge danskernes viden om skizofreni for at bidrage til, at flere kommer tidligere i behandling. At gøre det lettere at tale åbent om skizofreni og psykose og at gøre det mere acceptabelt at have en psykisk sygdom. I den forbindelse blev der også udført en række forskningsprojekter.

   

  Oversigtsartikler

  - Stigmatisering af mennesker med psykisk lidelse. Vendsborg, P.B., Lindhardt, A., Nordentoft, M.:Ugeskrift for læger 2011, 173, 1194-1198.

   

  Fire publikationer i videnskabelige tidsskrifter hvoraf følgende og en præsentation er udarbejdet

  - Service User Perspectives on the Experience of Illness and Pathway to Care in First-Episode psychosis: A Qualitative Study Within the TOP Project. Jansen JE, Wøldike PM, Haahr UH & Simonsen E. Psychiatry Quarterly doi:10.1007/s11126-014-9332-4

  - Important first encounter: Service user experience of pathways to care and early detection in first-episode psychosis. Jansen JE, Pedersen MB, Hastrup LH, Haahr UH & Simonsen E. Early Intervention in Psychiatry2015; doi:10.1111/eip.12294.

  - Antistigma indsatser i Danmark Vendsborg P. Psykiatrifonden. TOP konference 18. november 2015, Psykiatrien Region Sjælland

  - Reducerer “Landsindsatsen om Skizofreni“ stigmatisering af mennesker med skizofreni?

   

  To ansøgninger til Lundbeckfonden

  - Pathways to care og varighed af ubehandlet psykose. Vil Landsindsatsen om Skizofreni reducere varigheden af ubehandlet psykose (DUP = duration of untreated psychosis) og hvorledes vil den enkeltes vej til behandlingssystemet forme sig (passways to care). Forankring: Prof. Erik Simonsen, Region Sjælland. Støtte bevilliget.

  - Fokus på den brede befolkning og på sundhedspersonale. Vil landsindsatsen om Skizofreni ændre befolkningens viden, holdninger og adfærd over for mennesker med skizofreni og vil en særlig undervisningsindsats over for medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatrien ændre deltagernes opfattelser. Forankring: Prof. Merete Nordentoft, Region Hovedstaden. Støtte afslået.

   

  Læs mere om skizofreni

 • Psykisk Førstehjælp

  Psykisk Førstehjælp er et undervisningsprogram, som har til formål at øge viden om psykiske sygdomme og kriser og som uddanner borgere til at handle, når de står over for et menneske med psykisk sygdom. Psykiatrifonden har indført og udbredt Psykisk Førstehjælp på baggrund af den australske metode Mental Health First Aid (MHFA). I den forbindelse er der blevet foretaget en videnskabelig undersøgelse af metodens effekt under danske forhold.

   

  Følgende videnskabelige publikationer blev udgivet på baggrund af undersøgelsen:

  - The effect of the Mental Health First-Aid training course offered employees in Denmark: Study protocol for a randomized waitlist-controlled superiority trial mixed with a qualitative studyJensen KB, Morthorst BR, Vendsborg PB, Hjorthoej CR & Nordentoft M. Accepted to BMC Psychiatry on 30 March 2015.  BMC Psychiatry 15(1):80 · April 2015.

  - Attitudes towards people with depression and schizophrenia among social service workers in DenmarkJensen KB, Vendsborg PB, Hjorthøj C & Nordentoft M. Nordic Journal of Psychiatry. Accepted for publication 2015.

  Effectiveness of Mental Health First Aid training in Denmark: a randomized trial in waitlist design. Jensen KB1Morthorst BR2Vendsborg PB3Hjorthøj C1Nordentoft M1Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2016 Apr;51(4):597-606.

   

  Læs mere om Psykisk førsthjælp her

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883