Hvad er peer-støtte?

Peer-to-peer-metoden går i al sin enkelhed ud på, at en person, der har haft en psykisk sygdom – eller stadig har en psykisk sygdommen, men har lært at mestre den – i en afgrænset periode som frivillig støtter en bruger, der aktuelt har en psykisk sygdom.

Erfaringer viser, at det ikke altid er nok bare at dele sygdomserfaringer – det fungerer ofte bedst hvis peer og mentor har andre ting til fælles, f.eks. kulturel baggrund, religion, alder, køn og personlige værdier. Derudover er det ikke godt hvis den ene - eller begge parter - forsøger at foreskrive hvad den anden part skal gøre, eller skaber utryghed, f.eks. ved at bryde tillid og fortrolighed. Undersøgelser viser, at peer-forhold fungerer bedst hvis begge parter er villige til både at give og modtage støtte[CH1] .

Kilde: ImROC: ”Peer Support Workers: Theory and Practice”, june 2013

Hvad går projektet ud på?

20-30 frivillige får et uddannelsesforløb, der strækker sig over seks måneder med en undervisningsdag om måneden. Her lærer de, hvad det indebærer at være peer-mentor for en anden – en peer. De lærer bl.a. om recovery, aktiv lytning og krisehåndtering. Peer-mentor og peer mødes og laver aktiviteter sammen i lokalsamfundet (fritids-, idræts- hverdags- eller uddannelsesaktiviteter). Peer og peer-mentor mødes nogle timer en gang om ugen eller hver 14. dag i en periode på seks til ni måneder.

Hvem er målgruppen?

Peers er 18-40-årige, der er tilknyttet Vejle Kommunes socialpsykiatri. De får § 85-støtte, bor i botilbud eller er på vej til at flytte i egen bolig.

Peer-mentorer er 18-50-årige, der på et tidspunkt har oplevet at få en psykiatrisk diagnose, og som har det godt nok til at kunne rumme andre, som ikke er kommet lige så langt i deres recovery-proces.

Hvad vil vi opnå?

I udenlandske projekter er det erfaringen, at peer’en i forbindelse med forløbet oplever en følelse af øget håb, kontrol over eget liv, inklusion og tilfredshed med egne livsomstændigheder. På længere sigt tager peer’en også i højere grad aktivt del i aktiviteter i lokalsamfundet. Derudover styrkes peer-mentorens recoveryproces og inklusion i samfundet også. Det er vores håb, at vi med dette projekt kan opnå lignende resultater for deltagerne i Vejle-projektet.  

Omfang

Vi ønsker i projektperioden – 2014-2016 – at gennemføre to uddannelsesforløb med 10-15 peer-mentorer i hvert forløb og matche dem med et tilsvarende antal peers, altså i alt 40-60 personer i hele perioden.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883