Det vil PsykiatriAlliancen

PsykiatriAlliancens vision for en fremtidig indsats, hvor mennesker med psykiske lidelser bliver taget lige så alvorligt som mennesker med fysiske lidelser.

Stærkt reduceret overdødelighed for mennesker med psykiske lidelser

Mennesker med psykisk sygdom lever op til 15-20 år kortere end andre. Det skyldes en lang række faktorer herunder ulykker, selvmord, hjerte-/karsygdomme, og nogle er forårsaget af medicinbivirkninger. PsykiatriAlliancen vil arbejde for samme sundhedsfremmende indsatser for mennesker med psykisk sygdom som for andre, målrettet deres situation og muligheder.

Relevante, tidlige og tilgængelige behandlingstilbud og indsatser til alle med symptomer på psykisk lidelse

Børn, unge og voksne bør have mulighed for at få relevante, effektive indsatser og hjælp, hvis de har symptomer på psykisk sygdom eller alvorlig mistrivsel. 

Sammenhæng på tværs af sektorgrænserne

Kommuner og regioner skal koordinere langt bedre og mere effektivt end i dag.  Viden om recoveryindsatser og vurderinger af den enkelte borgers behov skal videreformidles og følges systematisk op. Der må ikke være tvivl om myndigheders ansvarsplacering i en borgers sag, og ansvaret skal i en række tilfælde være fælles.

Afstigmatisering

Fordomme og myter om  mennesker med psykiske lidelser,  deres situation og muligheder er ødelæggende for mennesker, der befinder sig i en yderst sårbar situation. PsykiatriAlliancen skal tale for åbenhed, rummelighed, formidle viden og forståelse om psykisk sygdom. PsykiatriAlliancen skal støtte offentlige kampagner, som En-af-os kampagnen.  Afstigmatisering er nødvendig på samfundsplan, blandt fagpersoner omkring den sygdomsramte, blandt sundhedsprofessionelle, i den sygdomsramtes nære omgivelser og familie og hos vedkommende selv.

Økonomi til området proportionelt med problemets omfang

PsykiatriAlliancen skal bidrage til det politiske arbejde for at skabe den nødvendige forståelse og indsigt i omfanget af udviklingen i psykisk sygdom i Danmark og på verdensplan. Det bør føre til en opjustering af sundhedsbudgetterne og en fornyet prioriteringsdiskussion. Alliancen vil desuden gerne udfordre mange års politisk praksis, der betyder, at ekstra midler til psykiatrien ofte gives som satspuljemidler og ikke som varige midler. Der bør desuden følges systematisk op på effekten af de indsatser, man finansierer, med henblik på at skabe ”mere af det, der virker”. 

Gode forhold for mennesker med psykiske lidelser, så de sikres værdigt og ligeværdigt liv med et godt livsindhold

De senere års udvikling med personalenedskæringer på botilbud og flere vold- og drabssager skal føre til et fornyet syn på økonomi, prioriteringer og organisering af arbejdet på botilbuddene. Grundlæggende mener vi, at man skal arbejde indgående med at skabe værdige liv og meningsfulde aktiviteter og dermed en tilværelse med udviklingsmuligheder og positivt indhold for mennesker, der har deres hjem på botilbud og/eller behandles i psykiatrien i kortere eller længere tid. 

Godt og sikkert arbejdsmiljø for det personale, der varetager behandling og omsorg

Alle steder, hvor mennesker med psykisk sygdom modtager behandling eller omsorg fra fagpersoner, skal der være fokus på sikkerhed og godt arbejdsmiljø. Bemanding, udstyr, uddannelse og organisering af arbejdet skal understøtte sikkerheden – og samtidig give mulighed for, at patienter/borgere behandles med værdighed, forståelse og med et absolut minimum af tvangsforanstaltninger.

Indflydelse på alle niveauer

PsykiatriAlliancens medlemsorganisationer mener, at der er behov for en langsigtet indsats og varigt politisk fokus for at løfte psykiatriområdet. Medlemmerne ønsker at påvirke politikere og meningsdannere på alle niveauer og vil arbejde for at komme med konkrete forslag til håndteringen af store og aktuelle udfordringer som eksempelvis psykiatrien som en del af det nære sundhedsvæsen, udmøntningen af den nationale handleplan med klare og forpligtende politiske indsatser, retspsykiatrien, vilkårene på botilbud og psykiatriske afdelinger. 

Rettigheder og retssikkerhed

PsykiatriAlliancen vil arbejde for, at mennesker med psykisk sygdom, pårørende og fagpersoner kender, forstår og handler i overensstemmelse med de rettigheder, mennesker med psykisk sygdom har – rettigheder på lige niveau med alle andre borgere, på nær ganske særlige tilfælde. Det samme gælder for personens retssikkerhed, viden om klageadgang, mulighed for second opinion, bisiddere og andet, der kan være relevant. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883