Andre organiske psykiske sygdomme

Blandt de organiske psykiske sygdomme er organisk betinget hukommelsessvigt og deliriøs tilstand.

Organisk amnestisk syndrom (hukommelsessvigt)

Ved organisk hukommelsessvigt er korttidshukommelsen, der rummer de seneste minutters forløb, svært defekt. Det er ikke muligt at holde sammen på tanker og oplevelser, hvilket medfører, at man ikke kan orientere sig og klare sig uden hjælp. Også langtidshukommelsen er mere eller mindre svækket. Derimod er andre kognitive funktioner sædvanligvis bevaret. Patienterne vil ofte forsøge at fylde hukommelseshullerne ud med spredte erindringer i en mere eller mindre tilfældig kombination, hvorved man kan få indtryk af, at de er tilbøjelige til at “fortælle historier” eller opfinde nye ord (konfabulere), hvilket sådan set ikke er tilfældet.

Organisk delirøs tilstand

Denne tilstand kaldes også konfusionstilstand og tilstanden ses særligt hos personer med umoden eller svækket hjernefunktion. Den viser sig som febervildelse hos børn eller konfusionstilstand hos ældre i forbindelse med akut betændelsestilstand eller andre sygdomme.

Organisk delirøs tilstand ses også efter operationer, hvor flere forhold kan medvirke til at fremkalde konfusionstilstanden, såsom narkose, blodtab eller forskydning af salt- og væskebalancen og flytning fra hjemlige forhold til hospitalet.

Konfusionstilstanden sætter akut ind, og forløbet vil ofte være stærkt svingende og veksle mellem uklarhed og “lyse øjeblikke”. Tilstanden forsvinder som regel i løbet af nogle dage eller højst få uger, hvis årsagen kan fjernes ved behandling.

Delirøse tilstande optræder hyppigt i forbindelse med demens og kan gøre det svært at stille demensdiagnosen; kun når patienten er bevidsthedsklar, kan de kognitive funktioner bedømmes.

Bog: Ældre og psykisk sygdom

Der mange ting man må tænke med ind, når man skal diagnosticere, behandle, udskrive medicin og yde omsorg for ældre med psykisk sygdom. Det er noget ganske nyt, at der findes så stor en gruppe ældre med psykiske sygdomme, hvorfordet er vigtigt at udbrede viden om emnet. Bogen henvender sig til fagfolk på ældreområdet, de ældre selv og deres pårørende.

Bogen handler bl.a. om eksistentielle forhold, herunder den biologiske aldring, ældres psykiske sygdomme og problemer og de organisatoriske og praktiske forhold knyttet til livet som ældre. Bogen handler også om ældres netværk, primært pårørende, der ofte står med store omsorgsopgaver. 

 

Køb bogen og du støtter samtidigt arbejdet for et godt liv til flere

Andre hjerneorganiske psykiske lidelser

Udtalte forandringer i hjernens struktur eller funktion kan fremkalde alle mulige symptomer og sygdomsbilleder, som til forveksling kan ligne andre psykiske sygdomme eller nervøse lidelser.

Det kan dreje sig om:

  • hallucinationer eller vrangforestillinger, som kan fremtræde som paranoide
  • maniske og depressive symptomer
  • angst
  • dissociative tilstande (lammelse, hukommelsessvækket flakken rundt)
  • tilstande præget af træthedssymptomer eller følelsesmæssig uligevægt

Symptomerne svarer helt til sygdomsbillederne for de tilsvarende ikke-organiske lidelser. Men der er tydelige tegn på en hjerneorganisk lidelse, der ofte er opstået samtidig med eller forud for lidelsens fremkomst. Hvis det er muligt at behandle den hjerneorganiske lidelse, vil man opleve, at symptomerne aftager eller forsvinder helt.

Organisk kognitiv forstyrrelse af lettere grad indebærer mindre kognitive forandringer i form af hukommelsessvækkelse, indlæringsvanskeligheder eller nedsat koncentrationsevne, som dog ikke når en sådan grad, at der er tale om en demenstilstand. Forstyrrelsen ses oftest efter en fysisk sygdom eller en operation.

Hjerneorganiske personligheds- og adfærdsforstyrrelser

Varige forandringer af følelsesliv og adfærd er symptomerne på hjerneorganisk personlighedsforstyrrelse. Evnen til at handle målrettet er svækket, og man er ofte følelsesmæssigt forandret: man bliver måske overdrevent letbevægelig, opstemt på en fjoget måde, irritabel med aggressive udbrud eller apatisk. Adfærden kan forekomme uhæmmet eller impulsstyret, og man kan have tilbøjelighed til mistro og mistydning.

Den seksuelle adfærd kan være svækket eller perverteret.

Ved postencefalitisk syndrom ses varierende adfærdsændringer efter overstået hjernebetændelse (encefalit) fremkaldt af virus eller bakterier, ofte ledsaget af neurologiske symptomer som fx lammelser, taleforstyrrelser eller hørenedsættelse. Tilstanden kan være langvarig, men forsvinder som oftest inden for 1-2 år.

Posttraumatisk hjernesyndrom forekommer inden for de første uger efter en svær hjernerystelse. Man har fortsatte symptomer på hjernerystelse (hovedpine, svimmelhed, kvalme og træthed) og samtidig følelsesmæssige forstyrrelser, hukommelses- og koncentrationssvækkelse, søvnbesvær og nedsat evne til at klare belastninger og til at tåle alkohol. Tilstanden er som regel forbigående, men kan vare adskillige måneder.

Så mange har organiske psykiske lidelser

Set under ét får i alt mellem 5.000 og 6.000 personer stillet en diagnose fra F0-gruppen for første gang i forbindelse med deres kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen. I alt anvendes diagnosen i psykiatrien mellem 8.000 og 10.000 gange om året. Det drejer sig langt overvejende om patienter med demenstilstande. Konfusionsepisoder ses hyppigt på medicinske og kirurgiske afdelinger i forbindelse med kropslige sygdomme eller efter operationer hos ældre. Andre organiske psykiske lidelser forekommer ret sjældent, overvejende i forbindelse med epilepsi eller svære hjerneskader efter ulykker eller forgiftninger. Organisk kognitiv forstyrrelse af lettere grad optræder formentlig ret hyppigt, men hyppigheden kendes ikke, da den sædvanligvis ikke fører til indlæggelse. Som ny sygdomskategori er den endnu ret ukendt blandt praktiserende læger.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883