Hvad betyder ordene?

Vi har samlet en række centrale fagord fra psykiatriens og psykologiens verden. Se hvad ordene betyder her.

abstinenstilstand – gruppe af symptomer, som opstår ved pludseligt ophør af brug af alkohol eller andet psykoaktivt, variende med karakteren af stoffet.

ADHD – Forkortelse af Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Opmærksomhedsforstyrrelse med eller uden samtidig hyperaktivitet.

affektiv – det, der vedrører følelser.

agitation – udtalt motorisk uro, ofte med formålsløst præg.

anhedoni – glædesløshed, afbleget følelsesliv.

amnestisk tilstand – hukommelsessvigt, med tab af korttidshukommelse, nedsat langtidshukommelse, men bevaret umiddelbar genkaldelse.

angsttilstande – gruppe af tilstande med angst som det gennemgående fællessymptom.

autisme – gennemgribende udviklingsforstyrrelse i den tidlige barndom.

autonom – knyttet til det autonome nervesystem, som står uden for viljens herredømme.

autonome symptomer – hjertebanken, rysten, sveden.

aversion – modvilje.

bipolar – betyder 'med to poler', bruges om affektive sindslidelser med både maniske og depressive symptomer.

bizarre vrangforestillinger – vrangforestillinger, som er komplet umulige, som ikke kan lade sig gøre, og som samtidigt er kulturelt uacceptabelt.

cannabinoider – de aktive stoffer i forskellige former for hash.

chronobiologi – læren om døgnrytmer.

delir el. delirium – forvirringstilstand med høj puls, blodtryk og temperatur.

demens – tilstand præget af varig svækkelse af hukommelsen og andre intellektuelle funktioner.

dependent – præget af afhængighed af andre.

dissociative – fraspaltede.

dobbeltdiagnose – samtidig forekomst af svær psykisk lidelse (f.eks. skizofreni) og misbrug.

dyssocial adfærd – adfærd præget af manglende hensyntagen til sociale normer og forpligtelser og manglende følelse for andre.

ECT – elektrokonvulsiv behandling, ‘elektrochok’.

emotionel – følelsesbetonet.

første-rangs-symptomer – symptomer som er særligt karakteristiske for skizofreni.

genkaldelse – umiddelbar evne til straks at gengive forelagte oplysninger, f.eks. navnene på tre genstande.

hallucinationer – sanseoplevelser uden ydre årsag.

hallucinogener – stoffer der kan fremkalde hallucinationer, f.eks. LSD.

hebefren skizofreni – tidligt indsættende skizofreniform, præget af svære forstyrrelser af følelsesliv og tankevirksomhed.

histrionisk – præget af letbevægelige følelser med overdrevne følelsesudtryk og opmærksomhedssøgende adfærd.

hyperaktivitet – tilstand præget af overaktivitet.

hyperkinetisk – præget at stærk bevægeuro.

hypnotika – sovemedicin.

hypokonder – tilstand sygelig frygt for alvorlig, livstruende sygdom.

ICD-10 – WHO’s internationale diagnosesystem (10. udgave), international diagnosebog.

induceret – indgivet eller overført.

intoksikation – forgiftningstilstand ofte med rusvirkning i forbindelse med brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer, afhængig af stoffets karakter.

katatone symptomer – sygelige holdnings- og bevægeforstyrrelser.

kognitiv – vedrørende intellektuelle funktioner, såsom hukommelse, opfattelse, forståelse og dømmekraft.

konfusionstilstand – se delir.

korttidshukommelse – evne til at huske forelagte oplysninger, f.eks. navnene på tre genstande efter 3-5 minutters forløb.

langtidshukommelse – evne til at huske begivenheder af ældre dato og forelagte oplysninger, f.eks. navnene på 3 genstande efter 15-20 minutters forløb.

limbiske system – det område i hjernen, der især har med hukommelse og følelser at gøre.

mental retardering – mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau for intellektuelle færdigheder resulterende i et intelligensniveau under det normale.

negative symptomer – nedsatte eller manglende psykiske normalfunktioner, f.eks. initiativløshed, passivitet, sprogfattigdom, følelsesmæssig affladning.

neologismer – private ord og vendinger, som ikke forstås af andre.

nervøs – neurotisk (ikke-psykotisk).

neurotisk – ikke-psykotisk, med angstsymptomer, tvangssymptomer, dissociative eller somatoforme symptomer.

nonkomplians – manglende påpasselighed med at følge lægens ordination.

opioider – smertedæmpende signalstof, stoffer med morfinlignedne virkning.

paranoid – lidende af vrangforestillinger, ofte af forfølgelseskarakter.

polymorf – mangeformet, med stadigt vekslende symptomer.

posttraumatisk – efter et traume.

psykoaktive stoffer – stoffer med virkning på psyken, oftest af stimulerende, euforiserende eller beroligende karakter.

psykoedukation – undervisning af patienter og pårørende om psykisk sygdomme, årsager og behandling.

psykose eller psykotisk tilstand – tilstand med psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger.

recidiv – tilbagefald.

residualtilstand – tilstand med restsymptomer.

sedation – beroligelse.

sedativa – beroligende midler, f.eks. Stesolid.

seponere – stoppe, ophøre med (om medicinsk behandling).

sindslidelse – sværere psykisk lidelse, ofte med psykotiske symptomer.

skizoid – med skizofrenilignende træk.

somatoforme symptomer – legemlige symptomer uden fysisk forklaring.

stress – belastende fysiske eller psykiske forhold.

stress-relateret – forbundet med traume og belastning.

sygdomsbillede – gruppe af karakteristiske symptomer, som ofte optræder samtidig.

symptomatologi – symptombillede summen af alle symptomer, helhedsindtrykket.

syndrom (f.eks. det depressive, det maniske, det skizofrene) – karakteristisk sygdomsbillede.

terapiresistens – manglende effekt af behandlingen.

tics – ufrivillige muskeltrækninger.

traume – belastende begivenhed, ofte pludselig og sjælsrystende.

tvangslidelse – lidelse med tvangstanker og tvangshandlinger.

uselektiv – ikke-udvælgende eller ikke-skelnende mellem forskellige muligheder.

usocialiseret adfærd – manglende social adfærd.

vrangforestillinger – forkerte forestillinger, som fastholdes med urokkelig overbevisning, og som ikke alment accepteres i den pågældende samfundskreds (kultur).

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883